رده Reading and Training سطح چهارم


قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در سه درس قبل، سه سطح از رده سوم یعنی رده Reading and Training را بررسی کردیم.

در این درس، سطح چهارم را بررسی می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطوح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Perfect Simple: the first; second etc. time that…;

Present Perfect Continuous: unfinished past with for or since (duration form)

Verb forms and patterns:

Passive forms: Present Perfect Simple;

Reported speech introduced by precise reporting verbs (e.g. suggest, promise, apologies)

Modal verbs:

Be;

get used to + -ing: habit formation;

Had better: duty and warning

Types of clause:

۳rd Conditional: if + Past Perfect, would(n’t) have;

Conditionals with may, might;

Non-defining relative clauses with: which, whose;

Clauses of concession: even though, in spite of, despite

لیست داستان‌های این سطح

۱-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *