رده Reading and Training سطح سوم


قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در دو درس قبل، سراغ سطح اول و دوم از رده سوم یعنی رده Reading and Training رفتیم.

در این درس، سطح سوم را بررسی می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Perfect Simple: unfinished past with for or since (duration form);

Past Perfect Simple: narrative

Verb forms and patterns:

Regular verbs and all irregular verbs in current English

Causative: have / get + object + past participle

Reported questions and orders with ask and tell

Modal verbs:

Would: hypothesis;

Would rather: preference;

Should (present and future reference): moral obligation;

Ought to (present and future reference): moral obligation;

Used to: past habits and states

Types of clause:

2nd Conditional: if + past, would(n’t);

Zero, 1st and 2nd conditionals with unless;

Non-defining relative clauses with who and where;

Clauses of result: so;

so… that;

such… that;

Clauses of concession: although, though

Other:

Comparison: (not) as;

so… as;

(not)… enough to;
too… to

لیست داستان‌های این سطح

1-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *