رده Reading and Training سطح دوم


قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در سه درس بعد، به بررسی قواعد گرامری لازم برای رده دوم یعنی رده Green Apple پرداختیم.

همچنین در درس قبل، سراغ سطح اول از رده سوم یعنی رده Reading and Training رفتیم.

در این درس، سطح دوم را بررسی می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Perfect Simple: indefinite past with yet, already, still;

recent past with just;

past action leading to present situation;

Past Perfect Simple: in reported speech

Verb forms and patterns:

Regular verbs and most irregular verbs;

Passive forms with going to and will;

So;

neither;

nor + auxiliaries in short answers;

Question tags (in verb tenses used so far);

Verb + object + full infinitive (e.g. I want you to help);

Reported statements with say and tell

Modal verbs:

Can’t: logical necessity;

Could: possibility;

May: permission;

Might (present and future reference): possibility;

permission;

Must: logical necessity;

Don’t have to, haven’t got to: lack of obligation;

Don’t need to, needn’t: lack of necessity

Types of clause:

Time clauses introduced by when, while, until, before, after, as soon as;

Clauses of purpose: so that;

(in order) to (infinitive of purpose)

لیست داستان‌های این سطح

۱- Little Red Riding Hood

۲- Mowgli Learns To Swim

۳- The Mad Teacher

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *