رده Reading and Training سطح اول


قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در سه درس بعد، به بررسی قواعد گرامری لازم برای رده دوم یعنی رده Green Apple پرداختیم.

در این درس، سراغ رده سوم یعنی رده Reading and Training می‌رویم.

ابتدا روی سطح اول تمرکز می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

در دروس بعد، سراغ سطوح دوم تا ششم می‌رویم.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل قواعد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Simple; Present Continuous;

Past Simple;

Past Continuous;

Future reference: Present Continuous;

going to;

will;

Present Simple;

Present Perfect Simple: indefinite past with ever, never (for experience)

Verb forms and patterns:

Regular and common irregular verbs; Affirmative, negative, interrogative;

Imperative: 2nd person; let’s;

Passive forms: Present Simple;

Past Simple;

Short answers;

Infinitives after verbs and adjectives;

Gerunds (verb + -ing) after prepositions and common verbs;

Gerunds (verb + -ing) as subjects and objects

Modal verbs:

Can: ability;

requests;

permission;

Could: ability;

requests;

Will: future reference;

offers;

promises;

predictions;

Would … like: offers, requests;

Shall: suggestions;

offers; Should (present and future reference): advice;

May (present and future reference): possibility;

Must: personal obligation;

Mustn’t: prohibition;

Have (got) to: external obligation;

Need: necessity

Types of clause:

Co-ordination: but; and; or; and then;

Subordination (in the Present Simple or Present Continuous) after verbs such as: to be sure, to know, to think, to believe, to hope, to say, to tell;

Subordination after: because, when, if (zero and 1st conditionals);

Defining relative clauses with: who, which, that, zero pronoun, where

Other:

Zero, definite and indefinite articles;

Possessive ’s and s’;

Countable and uncountable nouns;

Some, any, much, many, a lot, (a) little, (a) few, all, every, etc.;

Order of adjectives;

Comparative and superlative of adjectives (regular and irregular);

Formation and comparative/ superlative of adverbs (regular and irregular)

لیست داستان‌های این سطح

1- Alien Alert in Seattle

2- Home for Christmas

3- Missing in Sydney

4- Sherlock Holmes Stories

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *