Do you know where…? I don’t know what …,etc


قبلاً در چند درس (از جمله اینجا)، درباره کلمات پرسشی صحبت کرده‌ایم. برای یادآوری مثال زیر را بخوانید:

Where is Lisa?

حالا اگر بخواهیم از کسی بپرسیم که “آیا او می‌داند Lisa کجاست”، باید به این صورت سوال کنیم:

Do you know where Lisa is?

رایج‌ترین اشتباه در اینگونه جملات این است که جای فاعل و فعل را مانند جمله سوالی بگوییم؛ یعنی فعل را قبل از فاعل بزنیم. یعنی بگوییم:

Do you know where is Lisa?

بنابراین باید دقت کنیم که فعل، بعد از فاعل می‌آید (Lisa is).

می‌توانیم به شکل‌های دیگری هم سوال مشابهی بپرسیم؛ از جمله به این شکل:

Can you tell me where Lisa is?

فرد مقابل در جواب این سوال، می‌تواند به صورت زیر جواب مثبت یا منفی بدهد:

I know where Lisa is.

I don’t know where Lisa is.

برای آنکه این الگو و قاعده بیشتر برایمان جا بیفتد، لازم است مثال‌های بیشتری را ببینیم. در زیر، ۱) اول تعدادی سوال ساده را داریم. ۲) بعد از دیگری می‌پرسیم ببینیم آن سوال را می‌داند یا نه. ۳) بعد جواب احتمالی او را می‌خوانیم:

۱) Who are those people?

۲) Do you know who those people are? (Can you tell me who those people are?)

۳) – I know who those people are.

    – I don’t know who those people are.

    – I don’t remember who those people are.

همانطور که دیدید، سوال را به دو شکل از دیگری پرسیدیم (do you know و can you tell me) و یک جواب مثبت و دو جواب منفی هم به آن دادیم.

در بقیه مثال‌ها که در زیر خواهند آمد، فقط یکی از این اشکال را خواهیم آورد اما بقیه حالات را هم می‌توانیم بنویسیم:

۱) How old is  Nicole?

۲) Do you know how old Nicole is?

۳) I know how old Nicole is.

۱) What time is it?

۲) Can you tell me what time it is?

۳) I don’t know what time it is.

۱) Where can i go?

۲) Do you know where i can go?

۳) I know where you can go.

۱) How long have they been married?

۲) Can you tell me how long they have been married?

۳) I don’t know how long they have been married.

۱) What was Anna wearing?

۲) Do you know what Anna was wearing?

۳) I don’t remember what Anna was wearing.

بد نیست چند مثال را هم برای حالتی که زمان جمله سوالی، حال یا گذشته ساده باشد ببینیم:

۱) What does Emily want?

۲) Do you know what Emily wants?

۳) I know what Emily wants.

۱) How do airplanes fly?

۲) Can you tell me how airplanes fly?

۳) I don’t know how airplanes fly.

۱) Why did she go home?

۲) Do you know why she went home?

۳) I know why she went home.

۱) Where did I put the key?

۲) Can you tell me where I put the key?
۳) I can’t remember where I put the key.

آخرین حالتی که قصد داریم بررسی کنیم، مربوط به جملات سوالی است که جواب آنها بله یا خیر است؛ یعنی سوالاتی که با can ,do , is  و … شروع می‌شوند.

برای نمونه، جمله زیر را در نظر بگیرید:

Is Jack at home?

برای این جملات، از if و whether استفاده می‌کنیم:

Do you know if Jack is at home.

or

Do you know whether Jack is at home.

اگر بخواهیم به این جمله، جواب منفی بدهیم می‌توانیم بگوییم:

I don’t know if (whether) Jack is at home

Have they got a car?

Do you know whether they have got a car?

I know whether they have got a car.

Can Kevin swim?

Do you know if Kevin can swim?

I don’t know if Kevin can swim.

Do they live near here?

Do you know if they live near here?

I don’t know they live near here.

Did anybody see you?

Do you know whether anybody saw you?
I don’t know whether anybody saw me.

1 در مورد “Do you know where…? I don’t know what …,etc”

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *