زمان حال ساده


ساده‌ترین شکل فعل بدون پسوند (going)،  (is going)یا کلمات کمکی و اضافه یا تغییر شکل (went)، فعل زمان حال ساده است. مانند go, do, work, like.

زمان حال ساده در انگلیسی (simple present) در دو موقعیت زیر به کار می‌رود:

۱) وقتی در مورد واقعیتی صحبت می‌کنیم که به طور کلی درست هستند یا ۲) وقتی اتفاقی همیشه یا غالب اوقات رخ می‌دهد.

برای نمونه دو مثال زیر را در نظر بگیرید.

زمان حال ساده در انگلیسیمثال اول:

They have a lot of books.

They read a lot.

این جمله درباره زوجی است که به طور کلی زیاد می‌خوانند با وجود آنکه الان در حال خواندن نیستند (=حال استمراری یا are reading).

زمان حال ساده در انگلیسیمثال دوم:

He’s eating an ice cream cone.

He likes ice cream.

این دو جمله در مورد پسری است که هم همین الان دارد بستنی می‌خورد ( is eating) هم به طور کلی بستنی دوست دارد (likes).

در جملاتی که فاعل آن سوم شخص مفرد است، یک s (موسوم به s سوم شخص) به فعل جمله اضافه می‌شود.

نمونه جمله فعل در زمان حال ساده فاعل
I do my work do I
he likes ice cream likes he
she buys a new car every year buys she
it has a door has it
we play footbal play we
you seem sad seem you
they read a alot read they

چند نمونه جمله دیگر برای جمله سوم شخص:

I work in an office. My brother works in a bank

Emily lives in Houston. Her parents live in Chikago.

It rains a lot in the winter.

اگر فاعل مربوط به فعل have، مفرد سوم شخص باشد ( یا به عبارتی اگر have، پسوند s بگیرد) تبدیل به has می‌شود:

John has lunch at home every day.

اگر آخر کلمه ختم شود به s یا sh یا ch یا o، دو حرف es ( به جای s) به فعل اضافه می‌شود.

pass + s= passes ; finish + s = finishes ; watch + s = watches ; go + s = goes ; do +s =does

اگر به y ختم شود، حرف y تبدیل به ie می‌شود و پس از آن هم s می‌آید.

study + s = studies ; try + s = tries

چند نمونه جمله دیگر برای حال ساده:

I like big cities.

Your English is good. You speak very well.

Tom works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8:00 at night.

The earth goes around the sun.

We do a lot of different things in our free time.

It costs a lot of money to build a hospital.

always, never, often, usually, sometimes + حال ساده

در ابتدای این درس گفتیم که فعل حال ساده برای بیان یک واقعیت یا اتفاق عمومی و (تقریباً) همیشگی به کار می‌رود. پس طبیعی است که با قیدهایی مانند always و never بیاید. موقعیت این قیدها در جمله، دقیقاً قبل از فعل است:

Sue always gets to work early.

I never eat breakfast.

We often sleep late on weekends.

Mark usually plays tennis on Sundays.

I sometimes walk to work, but not very often.

4 دیدگاه دربارهٔ «زمان حال ساده»

  1. سلام دانیال عزیز
   این نکنه که "اگر فعل به y ختم بشه، حرف y تبدیل به ie می‌شود" درباره فعلهایی‌ست که حرف قبل از y، بی صدا باشه. یعنی حروفی غیر از a،e،i،o،u
   در play اینطور نیست

 1. سلام چرا در این مثالی که زدید برای "امیلی" از lives استفاده شده ولی برای والدینش از Live؟
  در صورتی که هر دو سوم شخص به حساب میان.
  Emily lives in Houston. Her parents live in Chikago

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *