سوالی کردن am-is-are


جملات سوالی با am is are-جمله با are-جمله با are youدر درس قبل، با جمله خبری افعال to be یعنی am و is و are آشنا شدیم و نمونه جملات متعددی را خواندیم.

در این درس، در مورد جملات سوالی این افعال صحبت می‌کنیم. ( مثلا سوال با is، سوال با are یا سوال با am)

لطفاً به مکالمه زیر توجه کنید:

what’s your name?

David.

Are you married?

No, i’m not.

How old are you?

۲۵.

Are you a student?

Yes. I am.

همانطور که دیدید، در این جملات سوالی، اول فعل am و is و are و بعد فاعل می‌آید. به عبارتی نسبت به جمله خبری، فقط جای فعل و فاعل جابجا می‌شود.

نمونه سوالات افعال to be یا am – is – are

در جدول صرف زیر، نحوه سوالی کردن تمام جملات to be آورده شده است.
در این جدول،‌ به حالات مختلف جملات سوالی مثل جمله سوالی با are you یا جمله سوالی با are they و انواع ترکیب‌های مختلف سوال با am is are در این مثال‌ها اشاره شده است.

عکس مربوط به جمله نمونه جمله فاعل افعال TO BE
student ?am i a student i am
footballist ?is he a footballist he is
nurse ?is she a nurse she is
book ?is it a book it is
family ?are we a family we are
boy ?are you a good boy you are
brothers ?are they brothers they are

چند نمونه جمله

– Am i late? – No, you’re on time.

– is your mother home? – No, she’s out.

– Are your parents home? – No. they’re out.

– is it cold in your room? – Yes. a little bit.

– your shoes are nice. – Are they new?

توجه داشته باشیم که تنها جای فعل و فاعل را جابجا می‌کنیم. یعنی بعد از فعل‌های am و is و are، باید فاعل جمله بیاید؛ یعنی موضوع مورد صحبت ما.

Is she home? Is your mother home?

اشتباه : Is home your mother?Are they new? Are your shoes new?


اشتباه: Are new your shoes?

جواب کوتاه

کوتاهترین جوابی که به این سوالات می‌توان داد Yes و No است. اگر بخواهیم یک قدم جلوتر برویم می‌توانیم از جواب کوتاه یا به اصطلاح Short Answer(منفی یا مثبت) استفاه کنیم:

Are you hungry? No, I’m not. But I’m thirsty.

Is your friend Japanese? Yes, he is.

Are these your keys? Yes, they are.

That’s my seat. No it isn’t.

در جدول زیر تمام حالت‌های مختلف برای جواب کوتاه را می‌توانیم ببینیم:

جواب منفی کوتاه ۲ جواب منفی کوتاه ۱ جواب مثبت کوتاه


(No, I amn’t اشتباه است.)

.No, I’m not

.Yes, I am

No, he isn’t.

No, he’s not.

Yes, he is.

No, she isn’t.

No, she’s not.

Yes, she is.

No, it isn’t.

No, it’s not.

Yes, it is.

No, we aren’t.

No, we’re not.

Yes, we are.

No, you aren’t.

No, you’re not.

Yes, you are.

No, they aren’t.

No, they’re not.

Yes, they are.

تفاوت اصلی جواب منفی ۱ و ۲ در این است که وقتی not را جدا و کامل تلفظ می‌کنیم یعنی تاکید بیشتری روی منفی بودن جواب داریم.

Where / What / Why / Who / How

تمام سوالات بخش بالا جواب‌شان بله یا خیر است. یعنی سوالاتی هستند که با آیا شروع می‌شوند.

برای سوالاتی غیر از این، باید از کلمات پرسشی (معادل کلمات کجا، چه، چرا، چگونه و چه کسی) زیر استفاده کنیم:

where is your mother? is she home?

where are you from? Canada.

What color is your car? it’s red.

How old is Joe? He’s 24.

How are your parents? They’re fine.

These shoes are nice. How much are they?

This hotel isn’t very good. Why is it so expensive?

فعل is را می‌توانیم به صورت خلاصه شده بخوانیم و تلفظ کنیم. برای اینکار باید آن را به کلمات پرسشی قبل از خود بچسبانیم:

what‘s your phone number?

Where‘s Emily?

Who‘s that man?

How‘s your father?

9 دیدگاه دربارهٔ «سوالی کردن am-is-are»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *