جواب آزمون تلفظ کلمات


لازم است یادآور شویم که هدف نهایی ما یادگیری این تعداد کلمه آورده شده در تمرین نیست. بلکه هدف افزایش میزان حساسیت ما نسبت به آموخته های این مرحله و همچنین روش یادگیری کلمات ساده و پایه‌ای است.

تمرین اول

تمرین اول: لطفاً بدون تمرین، تلفظ کلمات زیر را ضبط کنید و آن را در قالب یک فایل صوتی برای ما در جواب همین ایمیل ارسال کنید.

count

work

girl

hello

mother

adult

store

cat

audio

book

yellow

better

her

afternoon

tongue

bathroom

young

در بالا تلفظ هر کلمه را در زیر آن آورده‌ایم.

ایرادات رایج مربوط به تفلظ زبان انگلیسی

کلمات این تمرین، طوری انتخاب شده‌اند که رایج‌ترین و مهمترین ایرادات ما ایرانی‌ها در تلفظ زبان انگلیسی را پوشش بدهند.

در زیر به مواردی از این ایرادات رایج اشاره می‌کنیم:

تبدیل یک صامت یا مصوت جدید در زبان انگلیسی، به صامت یا مصوت نزدیک به آن در زبان فارسی

همانطور که در درس‌های مرحله اول اشاره کردیم، برخی از صداهای زبان انگلیسی با زبان انگلیسی مشترک هستند (مانند p و u) اما برخی از آنها کاملاً جدید هستند (مانند ʊ یا θ). صداهایی هم هستند که بین این دو زبان مشترک هستند اما در زبان انگلیسی آنها را متفاوت تلفظ می‌کنیم(مانند r و L).

با در نظر گرفتن این توضیحات، یکی از رایج‌ترین ایرادات مربوط به تلفظ که در کلمات بالا هم وجود دارد، عدم تلفظ صحیح این صداها هاست. غالباً این اشتباه به این شکل است که یک صدای جدید یا متفاوت را تبدیل به یک صدای موجود در زبان فارسی می‌کنیم. در اینجا چند نمونه اشتباه را ذکر می‌کنیم:

– در کلمه mother با فونتیک mʌðɚ ممکن است صامت /ð/ را تبدیل به z کنیم.

– همین خطا را ممکن است برای صامت L در کلماتی مانند hello و adult داشته باشیم. یعنی ممکن است آن را شبیه /ل/ فارسی که نازکتر تلفظ می‌شود تلفظ کنیم.

– یا ممکن است صدای ʌ را در کلماتی مانند mother و adult و young و tongue مانند /آ/ فارسی یا /ɑ/ انگلیسی تلفظ کنیم.

– ممکن است مصوت æ را در کلمات cat و bathroom و afternoon شبیه به فتجه فارسی تلفظ کنیم.

عدم  آشنایی با تلفظ صحیح یک صامت یا مصوت جدید زبان انگلیسی

ممکن است یک صامت یا مصوت جدید مانند ð یا ɝ را بلد نباشیم یا آن را به خوبی تمرین نکرده باشیم، در نتیجه نتوانیم آن را به خوبی تلفظ کنیم.

با خواندن درس‌های مربوط به این صداها یا دیدن عکس و ویدئوهای مرتبط می‌توان این مشکل را حل کرد.

در درس‌های مرحله اول، به کمک توضیح، فایل صوتی، عکس و ویدئو تلفظ تمام صداها را بررسی کردیم. همچنین به کمک فلش‌کارت‌های ویژه آن صداها را باید تکرار می‌کردیم.

در صورت نیاز، لازم است دوباره به آن آموزش‌ها و فلش‌کارت‌ها مراجعه کنید.

تلفظ مطابق با املا و برخلاف فونتیک یا تلفظ صحیح

– اگر فونتیک word را نگاه کنیم (wɝk)، می‌بینیم که w ضمه ندارد، اما بسیار رایج است که در کلماتی مانند work و world برای w ضمه بگذاریم و آن را woɝk تلفظ کنیم. به همین ترتیب ممکن است girl را gɛɝl تلفظ کنیم در حالیکه تلفظ این کلمه ɛ

تلفظ er در کلماتی مانند mother و better و her به شکل ɛɚ ناشی از همین خطاست. در حالیکه باید آن را ɚ یا ɝ تلفظ کنیم.

تبدیل مصوت‌های چندگانه به مصوت تکی

ممکن است مثلاً مصوت oʊ را در کلماتی مانند hello و yellow و audio تبدیل به ضمه کنیم. یا مصوت aʊ را در کلمه count تبدیل به ɑ کنیم.

تلفظ اشتباه کلمه

تمام موارد قبل، مربوط به صامت‌ها و مصوت‌ها بودند اما ممکن است در این موارد مشکلی نداشته باشیم اما تلفظ یک کلمه را بلد نباشیم. مثلاً ممکن است count را kɑnt  یا her را ˈhɛɚ تلفظ کنیم.

دشواری‌های یک ایرانی در زمینه تلفظ زبان انگلیسی

قبلاً در درس دیگری، بر اساس یک کتاب منتشر شده توسط دانشگاه کمبریج، تعدادی از ایرادات رایج ما ایرانی‌ها را ذکر کرده بودیم. در اینجا هم ممکن است آن خطاها را تکرار کنیم. تلفظ s در ابتدای کلمه به صورت /es/ یکی از آن اشتباهات رایج است. مثلاً ممکن است کلمه store را estor یا به شکل دقیق‌تر estoɚ تلفظ کنیم.

تمرین دوم

تمرین دوم: بدون مراجعه به دیکشنری یا مرجع دیگری، روی کاغذ یا در یک فایل متنی، فونتیک این کلمات را هم بنویسید و برای ما ارسال کنید.

فونتیک این کلمات، به رنگ سبز جلوی هر کلمه نوشته شده است:

count : kaʊnt
work : wɝk
girl: gɝl
hello: həˈloʊ / hɛˈloʊ
mother: ˈmʌðɚ
adult: əˈdʌlt
store: stoɚ
cat: kæt
audio: ɑdioʊ/ ɔːdioʊ
book: bʊk
yellow: ˈjɛloʊ
better: ˈbɛtɚ 
her:
afternoon: ˌæftɚnʊun
tongue: tʌŋ
bathroom: ˈbæθrʊum
young: jʌŋ

تمرین سوم

تمرین سوم: یک بار کلمات لیست بالا را بخوانید و تصویری که به ذهن‌تان می‌رسد را توصیف کنید. احتمالاً این تصویر، همان تصویری است که در فلش‌کارت این کلمه مورد استفاده قرار گرفته است.

به عنوان مثال برای کلمه author : تصویر فردی که در حال نویسندگی می باشد.

جواب:

بهترین نتیجه روش درست یادگیری کلمات آن است که ۱) هنگام دیدن یک کلمه، مفهوم و تداعی‌های مرتبط به آن به ذهن ما متبادر شود. همچنین ۲) با به ذهن آمدن آن مفهوم، آن کلمه به خاطر ما بیاید.

در این مرحله ما کلماتی را یاد گرفتیم که امکان یادگیری آنها با تصویر ممکن بود. به عبارتی می‌توانستیم مفهوم آن کلمه را با یک عکس بفهمیم.

بنابراین در این تمرین، هدف این است که مورد اول را بیازماییم. یعنی بررسی کنیم ببینیم با دیدن یک کلمه، تصویری که برای آن انتخاب کرده بودیم به خاطرمان خواهد آمد یا نه. در اینجا، هدف ضمنی  این است که ترجمه کلمات از فرآیند یادگیری کلمه حذف شود و هنگام دیدن کلمه، ترجمه آن به ذهن متبادر نشود.

مورد ۲ را در تمرین چهار بررسی می‌کنیم.

در زیر جواب این تمرین آورده شده است. یعنی برای هر کلمه، تصویر مربوط به آن را در زیر آن کلمه آورده‌ایم:

count
count
work
work
girl
girl
hello
hello
mother
mother
adult
adult
store
store
cat
cat
audio
audio
book
book
yellow
yellow
better
better
her
her
afternoon
afternoon
tongue
tongue
bathroom
bathroom
young
young

این تصاویر، تصاویر استفاده شده در فلش‌کارت‌های آماده مرحله دوم هستند.

البته اگر خودتان فلش‌کارتهای نیمه آماده را تکمیل کرده‌اید، عکس‌های شما متفاوت خواهند بود.

تمرین چهارم

تمرین چهارم: با دیدن ۱۰ تصویر زیر، یاد کدام کلمات می‌افتید؟ لطفاً این کلمات را به ترتیب بنویسید:

این تصاویر، در فلش‌کارت‌های آماده‌ای که برای دانلود در سایت گذاشته بودیم، برای بعضی از کلمات گذاشته شده بودند.

این کلمات، به ترتیب از چپ به راست و بالا به پایین عبارتند از:

human

season

war

wing

gasoline

engine

tear

secretary

sound

catch

اگر برای تصاویر کلمات متفاوت اما مرتبطی به ذهن تان رسید، ایرادی ندارد. برای مثال ممکن است برای تصویر مربوط به sound، کلمه hear برایتان تداعی شود.

همچنین اگر از تصاویر انتخابی خود تان برای تکمیل فلش‌کارتهای نیمه آماده استفاده کرده‌اید، قاعدتاً این تصاویر با تصاویر شما متفاوت هستند. در نتیجه هر کلمه‌ای که با دیدن این تصاویر برایتان تداعی می شود و به ذهنتان می‌رسد، مورد قبول است؛ به این شرط که جز ۶۲۵ کلمه این مرحله باشد.

نکته پایانی

هدف از انجام این تمرین، تمرکز روی این ۱۰-۱۵ کلمه و یادگیری آنها نیست. هدف این است تلاش کنیم کلمات پایه‌ای و ساده این مرحله را عمیق یاد بگیریم.

به این معنی که تلفظ دقیق و درست کلمات را یاد بگیریم. به ویژه لازم است صامت‌ها و مصوت‌ها را طبق درس‌های مرحله اول، درست تلفظ کنیم.

در واقع در این مرحله باید تمام آموخته‌های مرحله قبل را در عمل و در قالب کلمات پایه زبان انگلیسی تمرین کنیم تا بر آنها مسلط شویم.

همچنین پیشنهاد می‌شود فونتیک این کلمات را هم بتوانیم بخوانیم و اگر توانستیم بتوانیم آنها را حتی بنویسیم.

به جز تلفظ صحیح، باید املای درست این کلمات را هم بلد باشیم.

در نهایت می‌خواهیم با دیدن هر کلمه، مفهوم آن به ذهن مان متبادر شود و با داشتن آن مفهوم در ذهن، کلمه مرتبط به آن را به خاطر بیاوریم.

3 دیدگاه دربارهٔ «جواب آزمون تلفظ کلمات»

 1. سلام وقت بخیر
  برای تمرین دوم فونتیک کلمات خواسته شده در صورتی ک دقیقا در زیرش فونتیک‌ها نوشته شده! و اینکه نگفتین ب کجا ارسال بشه؟

  1. سلام آمنه عزیز
   وقتتون بخیر
   لینک این درس رو برای شنیدن تلفظ درست کلمه هایی که در آزمون تلفظ در پنل کاربریتون انجام دادید، گذاشتیم
   و فونتیک جزو آزمون شما نیست

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *