نحوه تلفظ صامت /ð/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : than
فونتیک(گفتار) :  /ðæn/

املا(نوشتار) : breathe
فونتیک(گفتار) :  /brið/

املا(نوشتار) : mother
فونتیک(گفتار) :  /ˈmʌðɚ/


املا(نوشتار) : clothing
فونتیک(گفتار) :  /ˈkloʊðɪŋ/

املا(نوشتار) : they
فونتیک(گفتار) :  /ðeɪ/

املا(نوشتار) : brother
فونتیک(گفتار) :  /ˈbrʌðɚ/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.