لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و یکم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

first

[X was the first thing that happened.] = Several things happened, but X happened before all the others.

[The woman had her first child two years after she married, and then she had another child three years after that.]

explain, explains, to explain, explaining, explained

[explains something.] = X carefully tells you something you did not know about a thing, or what something means, or what caused something to happen.

[I will show you the parts of this machine and explain what each part does.]

[I can explain what caused these plants to die.]

by

[J was caused by K.] = K caused J.

[The food was eaten by the children.]

lesson, lessons

[X is a lesson.] = X is something that someone plans and does at a time to help people learn something.

[My school gives me a reading lesson each day.]

[Maybe you can learn to play music, if someone gives you lessons.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Someone needs to explain what happened here.

Maybe the building __________.

  • can explain what happened
  • learned a lesson
  • was damaged by this round thing

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *