لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و ششم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

noun, nouns

[X is a noun.] = X is a kind of word. When people hear this kind of word, they know what person or place or kind of thing you are saying something about.

[The words “animal” and “machine” are nouns.]

add, adds, to add, adding, added

[You add something.] = You put something more in a place.

[You add J and K.] = J and K are numbers, and you want to know this other number: If the number of things inside a group was J before, and then the number of things you put into the group is K, you do something with the numbers J and K to know the number of things inside the group now.

[There were four eggs inside this container, then I added three more eggs, and now there are seven eggs inside the container.]

sharp

[X is sharp.] = X has a thin side or narrow end that can easily cut things or make holes in things.

[You need to be careful when you use these metal things because they are very sharp.]

dangerous

[X is dangerous.] = X is able or likely to hurt someone or cause someone to die.

[When you are using a vehicle, drinking alcohol is dangerous.]


تمرین

با توجه به متن زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Many nouns can change to show the number of things.

Some nouns change like this:

If you see one thing, you say: “I see one person. I see one child. I see one man. I see one woman.”

If you see more than one, you say: “I see two people. I see three children. I see many men. I see many women.”

Often the first part of the noun does not change, but you add “-s” after the noun to show there is more than one, like this:

If you see one thing, you say: “I see one cat. I see one bird. I see one animal.”

If you see more than one, you say: “I see four cats. I see five birds. I see __________.”

  • many animal
  • many animals
  • one animals

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *