لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هشتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

damage, damages, to damage, damaging, damaged

[damaged K.] = J did something to K that was bad for K and it changed K like this: Before this happened, some parts of K were good more than now. Before this happened, K could do some things more than it can now.

[You cannot move now because something damaged part of your body.]

difficult

[Doing X is difficult.] = You cannot do X if you do not do much more or think much more than when you do many other things.

[Something very big can be more difficult to make than something small.]

easy, easily

[Doing X is easy.] = Doing X is not difficult.

[I can easily make a small machine.]

control, controls, to control, controlling, controlled

[You control X.] = You can choose what you want X to do and you can cause X to do what you choose. You cause X to do some things and not do other things.

[When you touch a small part of this machine, you can control where the machine moves.]

[Animals can be difficult to control.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony tried to make something using this machine.

The machine was . . . and damaged the thing Tony was making.

  • alive
  • difficult to control
  • easy to control

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *