لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس سی و یکم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

stop, stops, to stop, stopping, stopped

[stops doing K.] = K is something that J was doing for some time before now. But now J is not doing K.

[The animals stopped eating when they saw me.]

[You stop X.] = X was moving or doing something for some time. But now you cause X not to do this.

[The children were moving quickly through the building, but I stopped them.]

hot

[X is hot.] = At some times a place can be like this: In this place some solid things become liquid, and some liquids become gas. At other times the place can be like this: In this place some gases become liquid, and some liquids become solid. X feels more like the place when liquids become gas.

[You can damage part of your body in a moment if you touch something very hot.]

cold

[X is cold.] = At some times a place can be like this: In this place some solid things become liquid, and some liquids become gas. At other times the place can be like this: In this place some gases become liquid, and some liquids become solid. X feels more like the place when liquids become solid.

[Some animals live in cold places where much of the water is solid.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Tony touches something.

In a moment, Tony wants to stop touching it because __________.

  • it feels very cold
  • it feels very good
  • it feels very hot

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *