لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و سوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

connect, connects, to connect, connecting, connected, connect to

[J is connected to K.] = For some time this is true: Something causes part of J to be touching part of K at all times. This part of J cannot move if this part of K does not move.

[One part of this machine connects to two other parts.]

often

[X happens often.] = There are many times when X happens.

[often think about children who do not have food to eat.]

white

[X is white.] = The colour of X is like the colour of milk.

[I saw two small white animals eating your food.]

light, lights

[X is light.] = X is something people need to be able to see. When there is much of this in a place, people can see many things in this place. When there is not some of this in a place, people cannot see things in this place. X can move into your eyes from places far from here, and because of this, you can see things that are far from here.

[I need some light in this place, because I want to see.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa is holding one end of something long.

The white animal __________.

  • is connected to the other end of this long thing
  • is connected to the other small animal
  • often tells Lisa what it wants to eat

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *