لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیستم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

mouth, mouths

[X is your mouth.] = X is the part of your body that food moves through when it moves into your body. This part of your body moves when you say something.

[Saying something is difficult if there is food inside your mouth.]

drink, drinks, to drink, drinking, drank, drunk

[drinks K.] = J is a person or an animal. K is some liquid. J causes K to move into its body through its mouth.

[drank some liquid from this container.]

young

[X is young.] = X lives or exists now, and X lived or existed a short time before now, but X did not live or exist a long time before now.

[These young children cannot write.]

milk

[X is milk.] = X is a liquid that many kinds of female animals make inside their bodies. Their children drink this liquid and do not need other kinds of food when they are young.

[Most people drink milk from their female parent when they are young.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

There is some food here and some milk inside a container.

This person wants to eat the food __________.

  • and drink the milk
  • and look inside your mouth
  • and see some young animals

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *