earlyread

بررسی رده Green Apple و Reading and Training از کتاب‌های انتشارات Black Cat

در درس قبل، انتشارات Black Cat را معرفی کردیم و درباره سه رده از کتاب‌های آن صحبت کردیم. در درس بعد از آن، رده اول آن یعنی Earlyreads را معرفی …

بررسی رده Green Apple و Reading and Training از کتاب‌های انتشارات Black Cat بیشتر بخوانید »

بررسی رده EarlyReads از کتاب‌های انتشارات Black Cat

در درس قبل، انتشارات Black Cat را معرفی کردیم و درباره سه رده از کتاب‌های آن صحبت کردیم و گفتیم عنوان دسته اول آن، Earlyreads نام دارد. گفتیم این رده، …

بررسی رده EarlyReads از کتاب‌های انتشارات Black Cat بیشتر بخوانید »