there is – there are


یک مرد روی سقف است.

یک قطار برای ساعت ۱۰:۳۰ وجود دارد.

در یک هفته، هفت روز داریم.

شباهت سه جمله بالا در این است که موضوع هر سه جمله، در مورد وجود داشتن و هستن چیزی بود.

There’s (=There is) a man on the roof.

در زبان انگلیسی، در این موارد و موارد مشابه از ترکیب رایج there is و there are استفاده می‌کنیم.

مثلاً اگر بخواهیم بگوییم ساعت ۱۰:۳۰ یک قطار داریم می‌گوییم:

There’s a train at 10:30.

نباید این دو کلمه there و is یا are را تحت‌الفظی و کلمه به کلمه ترجمه کنیم. این ترکیب دو کلمه‌ای، با هم دلالت دارند بر وجود داشتن.

There are seven days in a week.

در جدول زیر، ساختار جمله خبری، منفی و سوالی there is نشان داده شده است:

جمله خبری

there is (=there’s) …

There’s a big tree in the yard
جمله سوالی

is there ….?

is there a hotel near here?

جمله منفی

there is not … (= there isn’t / there’s not)

There isn’t any snow

در جملات زیر، مثال‌هایی برای هر سه حالت (خبری، سوالی و منفی) there is آورده شده است:

There’s a big tree in the yard.

There’s nothing on TV tonight.

A: Do you have any money?
B: Yes, there’s some in my wallet.

A: Excuse me, is there a hotel near here?
B: Yes, there is. / No, there isn’t.

We can’t go skiing. There isn’t any snow.

به همین ترتیب در زیر جدول صرف there are به همراه تعدادی نمونه جمله آورده شده است:

جمله خبری

there are …

There are some big trees in the yard
جمله سوالی

are there ….?

Are there any restaurants near here?

جمله منفی

there are not … (= there aren’t)

There aren’t many people here

There are some big trees in the yard.

There are a lot of accidents on this road.

A: Are there any restaurants near here?
B: Yes, there are. / No, there aren’t.

This restaurant is very quiet. There aren’t many people here.

How many players are there on a soccer team?

There are 11 players on a soccer team.

تفاوت استفاده از there is و it is

با توجه به عکس ربرو، به نظر شما کدام جمله درست است:

۱) There’s a book on the table.

۲) It’s a book on the table.

به عبارتی سوال این است که تفاوت there is و it is در چیست؟

جمله اول دلالت بر وجود کتاب روی میز دارد بنابراین درست است. جمله دوم اشتباه است. اگر بخواهیم آن را تصحیح کنیم می‌توانیم بگوییم:

It’s a book.

it’s on the table.

پس there is به معنی وجود داشتن است اما it اشاره دارد به یک اسم (در اینجا book).

برای آنکه بهتر تفاوت این دو را متوجه بشویم، مثال زیر را با هم می‌خواهنم:

I like this book.

It’s interesting.

در جمله دوم، it اشاره دارد به this book که در جمله اول به آن اشاره شد.

اگر هنوز ابهام وجود دارد، بد نیست دو مثال مشابه دیگر را هم بخوانید:

– What’s that noise?
– It’s a train. (It = that noise)
– There’s a train at 10:30. It’s a fast train. (It = the 10:30 train)

There’s a lot of salt in this soup.
I don’t like this soup. It’s too salty. (It = this soup)

[درس مرتبط: it]

3 دیدگاه دربارهٔ «there is – there are»

    1. سلام حامد عزیز،
      هیچگونه توضیح فارسی رو برای فلش کارتها استفاده نمی کنیم
      منظورت از توضیحات اگر تعریف و توصیف کلمه باشه، اون هم باید انگلیسی باشه. که معمولا از لانگمن استخراج می کنیم

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *