it


کلمه it یکی از مهمترین کلمات زبان انگلیسی است و کاربردهای متنوعی دارد.

این کلمه در اصل برای اشاره به چیزی (شی، حیوان، موقعیت، زمان، موضوع و …) استفاده می‌شود که قبلاً در مورد آن صحبت شده است یا درباره آن آنچه لازم است را می‌دانیم.

برای مثال در زیر در مورد چهار کاربرد مهم آن نمونه جملاتی را آورده‌ایم:

1- time

کاربرد اول زمان است. در هر چهار جمله زیر، it اشاره به یک زمان مشخص دارد:

What time is it?

It’s 10:30.

برای مثال در جمله بالا، it اشاره به “الان” دارد چون زمان جمله، زمان حال است. می‌خواهیم بدانیم الان ساعت چند است.

It’s late.

It’s time to go home.

2- day

کاربرد دوم مربوط به روز است:

What day is it?

It’s Thursday.

It’s March 16th.

چون زمان این جملات، زمان حال است، it اشاره دارد به امروز. اما در جمله زیر که صحبت درباره دیروز است، it همان yesterday است:

It was my birthday yesterday.

3- distance

کاربرد سوم it، مربوط به فاصله و مسافتی است که داریم درباره آن صحبت می‌کنیم:

It’s two miles from our house to downtown.

اینجا صحبت در مورد فاصله our house تا downtown است، پس it اشاره دارد به این فاصله.

How far is it from New York to Los Angeles?

It’s a long way from here to the airport.

We can walk home. It isn’t far.

4- weather

کاربرد چهارم it، اشاره کردن به آب و هواست.

مثلاٌ وقتی می‌خواهیم در مورد باریدن باران یا برف صحبت کنیم می‌گوییم.

اجازه بدهید چند نمونه جمله را با هم ببینیم:

It’s raining.

It isn’t raining.

Is it snowing?

It rains a lot here.

It didn’t rain yesterday.

Does it snow very often?

یا وقتی می‌خواهیم کیفیت آب و هوا را توضیح دهیم می‌توانیم از جملاتی شبیه به دو جمله زیر استفاده کنیم:

It’s warm/hot/cold/nice/cloudy/windy/sunny/clear/dry/humid/rainy/foggy/dark.

It’s a nice day today.

در درس مربوط به there is به تفاوت it is و there is اشاره کردیم.

در واقع there is دلالت بر وجود داشتن چیزی دارد که داریم درباره آن صحبت می‌کنیم.

مثلاً there is a lot of rain in the winter اشاره دارد بر باران باریدن زیاد در زمستان.

اما it اشاره به یک اسم (مثلاً time و سه مورد دیگر) دارد.

مثلاً در it‘s very rainy in the winter، کلمه it اشاره دارد به weather.

It rains a lot in the winter.
It’s very rainy in the winter.
There is a lot of rain in the winter.

It (weather) was very windy yesterday.
There was a strong wind yesterday.

… it’s nice to

یکی از ترکیبات رایج حاوی it ترکیب آن با یک صفت (adjective) و یک فعل (verb) است؛ یعنی به این صورت:

to VERB ADJECTIVE It’s
… to easy / difficult/ impossible / dangerous I safe
expensive I interesting/ nice / wonderful / terrible, etc
It’s

در زیر سه مثال برای این ترکیب رایج آورده شده است:

It’s nice to see you again.

It’s impossible to understand her.

It wasn’t easy to find your house.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *