ضمیر مالکی

قبلاً در چند درس، در مورد ضمیر فاعلی (i) و مفعولی (me) و صفت مالکی (my) صحبت کردیم. گفتیم ضمیر فاعلی، جانشین فاعل می‌شود و ضمیر مفعولی به جای مفعول […]

ضمیر مالکی بیشتر بخوانید »