نحوه تلفظ صامت /w/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : wow
فونتیک(گفتار) :  /waʊ/

املا(نوشتار) : worse
فونتیک(گفتار) :  /wɝs/

املا(نوشتار) : west
فونتیک(گفتار) :  /wɛst/


املا(نوشتار) : win
فونتیک(گفتار) :  /win/

املا(نوشتار) : walk
فونتیک(گفتار) :  /wɑk/

املا(نوشتار) : swim
فونتیک(گفتار) :  /swɪm/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.