جملات کوتاه (I am, I don’t)


جمله زیر را در نظر بگیرید:

She isn’t tired, but he is tired.

حالا جمله زیر را ببینید:

She isn’t tired, but he is.

در اینجا، کلمه tired به دلیل تکرار، حذف شده است. به این کار، حذف به قرینه می‌گوییم.

حذف به قرینه یا ellipsis مقوله گسترده‌ای است. ما در این درس، این موضوع را فقط در مورد افعال کمکی بررسی می‌کنیم.

He likes tea, but she doesn’t. (she doesn’t = she doesn’t like tea)

در مثال بالا هم like tea حذف شده است چون در جمله اول به آن اشاره کردیم و می‌دانیم در مورد چه چیزی صحبت می‌شود.

به کمک تمام افعال کمکی زیر می‌توانیم به این شیوه عمل کنیم و جملات کوتاهی بسازیم که بخشی از آنها به قرینه و برای اجتناب از تکرار حذف شده است:

am / is / are – was / were – have / has – do / does / did – can – will – might – should

در جملات زیر، مثال‌های بیشتری را برای این قاعده گرامری آورده‌ایم:

I haven’t seen the movie, but my sister has. (= my sister has seen the movie)

A: Please help me.
B: I’m sorry. I can’t. (= I can’t help you)

A: Are you tired?
B: I was, but I’m not now. (= I was tired, but I’m not tired now)

A: Do you think Megan will come and see us?
B: She might (= she might come)

A: Are you going to study tonight?
B: I should, but I probably won’t (= I should study, but I probably won’t study)

دقت کنید که در جملات کوتاه  مثبت از شکل کوتاه شده ( مثلاً he’s) نمی‌توانیم استفاده کنیم:

She isn’t tired, but he is. ( but he’s)

اما در جملات منفی، از شکل کوتاه شده استفاده می‌کنیم:

My sister has seen the movie, but I haven’t.

– Are you and Megan working tomorrow?
– I am, but Megan isn’t.

در جواب سوالاتی که جواب آنها Yes یا No است، می‌توانیم از جواب‌های کوتاه مشابهی استفاده کنیم:

– Are you tired?
– Yes, I am. / No, I’m not.

– Will Bill be here tomorrow?
– Yes, he will. / No, he won’t.

– Is there a bus to the airport?
– Yes, there is. / No, there isn’t.

اگر جمله زمان حال ساده داشته باشیم، از do و does استفاده می‌کنیم:

I don’t like hot weather, but Sue does. (= Sue likes hot weather)

Sue works hard, but I don’t (= I don’t work hard)

– Do you enjoy your work?
– Yes, I do.

[درس مرتبط: زمان حال ساده در زبان انگلیسی]

و اگر گذشته ساده باشد، از did استفاده می‌کنیم:

A: Did you and Chris like the movie?
B: I did, but Chris didn’t (= I liked it, but Chris didn’t like it)

– I had a good time.
– I did, too. (= I had a good time, too)

– Did it rain yesterday?
– No, it didn’t.

[درس مرتبط: زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی]

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *