مورد سوال قرار دادن فاعل ومفعول جمله در زبان انگلیسی (Who saw you? Who did you see?)


عکس روبرو را نگاه کنید و این جمله مربوط به آن را بخوانید:

Julia saw Kevin.

جولیا فاعل (subject) جمله است و کوین، مفعول (object): جولیا، کوین را دید.

اگر بخواهیم بپرسیم چه کسی، کوین را دید یا بخواهیم بپرسیم جولیا چه کسی را دید، چگونه باید سوال بپرسیم؟

این موضوع و نکات مربوط به آن، موضوع این درس است.

اگر فاعل مورد سوال باشد، به این طریق سوال را مطرح می‌کنیم:

Who saw Kevin?
Julia. (Julia saw him.)

اما اگر مفعول جمله، مورد سوال باشد سوال را به این شکل می‌پرسیم:

Who did Julia see?
Kevin. (She saw Kevin.)

شاید دیدن طرح زیر، تفاوت این دو حالت شفاف‌تر کند:

در شاخه سمت راست، who مفعول جمله است و جولیا فاعل جمله.

اما در شاخه سمت چپ، who فاعل است و کوین، مفعول.

در ادامه این درس، این دو حالت را با تفصیل بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1- مورد سوال قرار دادن فاعل جمله:

Who lives in this house?

در اینجا، فاعل جمله مورد سوال قرار گرفته است:

somebody lives in this house

می‌دانیم احتمالاً کسی در این خانه زندگی می‌کند. می‌خواهیم بدانیم چه کسی (می‌خواهیم فاعل جمله را بدانیم):

Who lives in this house

پس جمله ?Who does live اشتباه است.

جوابِ سوال زیر هم فاعل جمله است:

What happened?

می‌دانیم چیزی اتفاق افتاده است (something happened). داریم می‌‎پرسیم آن اتفاق چه بوده است (what happened). اینجا هم اگر بپرسیم ?What did happen اشتباه است.

اجازه بدهید چند مثال مشابه دیگر ببینیم تا این نکته بهتر برایمان جا بیفتد:

What’s happening? (What’s = What is)

Who’s got my keys? (Who’s = Who has)

2- مورد سوال قرار دادن مفعول جمله:

در جملات زیر، مفعول جمله مورد سوال است:

Who did you meet yesterday?

اینجا می‌دانیم، “دیروز شما کسی را ملاقات کرده‌اید” (you met somebody yesterday) اما برایمان سوال است که “چه کسی” (who) را. می‌خواهیم بدانیم مفعول این جمله کیست.

What did Kevin say? (= Kevin said something – what?)

در اینجا هم می‌دانیم احتمالاً کوین، چیزی گفته است (Kevin said something)؛ اما نمی‌دانیم چه چیزی را (?what).

در دو جمله زیر هم سوال درباره مفعول جمله است:

 Who are you calling?

What was Julia wearing?


حالا که هر دو حالت مورد سوال قرار دادن فاعل و مفعول را بررسی کردیم، اجازه بدهید دو مثال دیگر (مشابه مثال اول این درس) را با هم بخوانیم:

مثال اول: جمله Eric likes oranges را در نظر بگیرید.

حالا بیاید به ترتیب درباره فاعل و مفعول این جمله سوال بپرسیم:

– Who likes oranges? – Eric.
– What does Eric like? – Oranges.

مثال دوم: حالا جمله Emily won a new car را در نظر می‌گیریم و فاعل و مفعول جمله را مورد سوال قرار می‌دهیم:

– Who won a new car? – Emily.
– What did Emily win? – A new car.

دقت کنید که از who برای اشخاص  و از what برای پرسش در مورد اشیاء استفاده می‌کنیم:

Who is your favorite singer?

What is your favorite song?

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *