کلمات پرسشی what و which و how در زبان انگلیسی


در ادامه سلسله درس‌های مربوط به جملات سوالی در زبان انگلیسی، در این درس به سراغ سه کلمه مربوط به سوالی کردن جملات می‌رویم: what و which و how.

این کلمات، جز کلمات بسیار رایج زبان انگلیسی هستند (به ترتیب، ۳۴ مین، ۴۸ مین و ۷۶ مین کلمه).

سوالی کردن با what

جملاتی مانند ?what is it یا ?what are you doing مثال‌های ساده‌ای برای what هستند که در درسهای گذشته آنها را بررسی کرده‌ایم.

یک ترکیب بسیار رایج برای what، ترکیب آن با یک اسم (noun) است. مثال‌های زیر نمونه‌هایی برای این ترکیب what + noun هستند:

What color is your car?

What size is this shirt?

What time is it?

What kind of job do you want?

What color are your eyes?

What nationality is she?

What day is it today?

همانطور که در بالا اشاره کردیم، معمولاً what بدون اسم مورد استفاده قرار می‌گیرد:

What’s your favorite color?

What do you want to do tonight?

سوالی کردن با which

همانند what، برای کلمه پرسشی which هم ترکیب رایج which + noun را داریم:

Which train did you catch. the 9:50 or the 10:30?

Which doctor did you see. Doctor Lopez, Doctor Gray, or Doctor Hill?

گاهی هم آن را بدون اسم استفاده می‌کنیم:

– which is bigger. Canada or Australia?

در اینجا، اسم بعد از which مستتر است. می‌توان آن را به این صورت هم به کار برد:

– which country is bigger. Canada or Australia?

اما چون می‌دانیم داریم درباره country صحبت می‌کنیم آن را حذف می‌کنیم.
اگر بخواهیم سوال مشابهی را در مورد یک انسان بپرسیم، از who استفاده می‌کنیم، نه which:

– who is taller. Joe or David?

تفاوت what و which

به دلیل شباهت what و which، گاهی ممکن است آنها را به اشتباه به جای هم به کار ببریم.

در سوالی که با which مطرح می‌شود، می‌خواهیم بدانیم کدام یک از چند گزینه یا احتمال (که تعداد آنها کم است) جواب درست هستند:

We can go this way or that way.
Which way should we go?

There are four umbrellas here.
Which is yours?

اما سوالی که با what طرح می‌شود، کلی‌تر است و مربوط به چیستی آن چیزی است که داریم سوالمان را در مورد آن طرح می‌کنیم.

What’s the capital of Argentina? (of all the cities in Argentina)

What kind of music do you like? (of all kinds of music)

اجازه بدهید این دو کلمه پرسشی را در دو موقعیت مشابه با هم ببینیم:

What color are his eyes? (not Which color?)
Which color do you prefer, pink or yellow?

What is the longest river in the world?
Which is the longest river – the Mississippi, the Amazon, or the Nile?

سوالی کردن با How

سوالی که با how ساخته می‌شود، درباره چگونگی و کیفیت چیزی است.

– How was the party last night?
– It was great.

– How do you get to work?
– By bus.

می‌توانیم how را با قید و صفت استفاده کنیم.

– How tall are you? – I’m five feet 10. (5 feet 10 inches or 1.78 meters)

– How big is the house? – Not very big.

– How old is your mother? – She’s 45.

– How far is it from here to the airport? – Ten miles. (about 16 kilometers)

– How often do you use your car? – Every day.

– How long have they been married? – Ten years.

– How much was the taxi? – Twenty dollars.

7 دیدگاه دربارهٔ «کلمات پرسشی what و which و how در زبان انگلیسی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *