شماره حسابهای فلوئنت جهت واریز

۶۲۱۹-۸۶۱۹-۳۸۴۷-۷۷۲۵

شماره شبا

IR390560611828005430372901

به نام هیوا شم

مدیر عامل شرکت ایران فلوئنت

بانک سامان (بلو بانک)


۶۲۱۹-۸۶۱۹-۳۴۰۰-۱۵۴۵

شماره شبا

IR060560611828005425804601

به نام نسیم مظاهری

رئیس هیئت مدیره شرکت ایران فلوئنت

بانک سامان (بلو بانک)

با ارسال کلمه “کارت” به شماره ۱۰۰۰۶۶۶۵۵۵ شماره حسابها خدمت شما پیامک (SMS) می‌شوند.