blackcat-randt

رده Reading and Training سطح ششم

قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم. در پنج درس قبل، چهار سطح از رده سوم یعنی رده Reading and Training را بررسی کردیم. در …

رده Reading and Training سطح ششم بیشتر بخوانید »

رده Reading and Training سطح پنجم

قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم. در چهار درس قبل، چهار سطح از رده سوم یعنی رده Reading and Training را بررسی کردیم. در …

رده Reading and Training سطح پنجم بیشتر بخوانید »

رده Reading and Training سطح چهارم

قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم. در سه درس قبل، سه سطح از رده سوم یعنی رده Reading and Training را بررسی کردیم. در …

رده Reading and Training سطح چهارم بیشتر بخوانید »

رده Reading and Training سطح دوم

قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم. در سه درس بعد، به بررسی قواعد گرامری لازم برای رده دوم یعنی رده Green Apple پرداختیم. همچنین …

رده Reading and Training سطح دوم بیشتر بخوانید »

رده Reading and Training سطح اول

قبلاً، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم. در سه درس بعد، به بررسی قواعد گرامری لازم برای رده دوم یعنی رده Green Apple پرداختیم. در …

رده Reading and Training سطح اول بیشتر بخوانید »