basic_grammar_in_use

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش۱

لطفاً تصاویر زیر را نگاه کنید و عبارات زیر آنها را بخوانید: تصویر سمت چپ اشاره دارد به یک عدد بطری. اما در سه تصویر دیگر، یک اسم جمع داری:

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش۱ بیشتر بخوانید »