آیا باید گرامر بخوانیم؟

رویکرد سنتی آموزش و یادگیری زبان، مبتنی بر آموختن و به خاطر سپردن تعداد زیادی کلمه، قاعده گرامر و نکات زبانی است. در آن سر طیف، کسانی هستند که ادعا …

آیا باید گرامر بخوانیم؟ بیشتر بخوانید »