کارتون های lexicarry

گفتگوهای روزمره (۳)

سلام و خداحافظی در شب کارتون سوم مربوط دو موضوع مرتبط است: ۱-  آنچه در شب  هنگام روبرو شدن با یک نفر می‌گوییم. ۲- آنچه در شب هنگام جدا شدن […]

گفتگوهای روزمره (۳) بیشتر بخوانید »

گفتگوهای روزمره (۲)

سلام و خداحافظی در بعدازظهر کارتون دوم مربوط دو موضوع مرتبط است: ۱-  آنچه در بعدازظهر  هنگام روبرو شدن با یک نفر می‌گوییم. ۲- آنچه در بعدازظهر هنگام جدا شدن

گفتگوهای روزمره (۲) بیشتر بخوانید »

گفتگوهای روزمره (۱)

سلام و خداحافظی در صبح کارتون اول مربوط دو موضوع مرتبط است: ۱-  آنچه در صبح  هنگام روبرو شدن با یک نفر می‌گوییم. ۲- آنچه در صبح هنگام جدا شدن

گفتگوهای روزمره (۱) بیشتر بخوانید »