s : Kate’s camera / my brother’s car ‘-


قبلاً در دو درس جداگانه درباره صفت مالکی و ضمیر مالکی صحبت کردیم.

همچنین گفتیم ضمیر، کلمه‌ای است که به جای یک اسم می‌نشیند. برای مثال در جمله she have a camera، ضمیر she به جای یک اسم مانند Kate آورده شده است. پس در اینجا، she اشاره دارد به Kate.

در عبارت her camera،  با دانستن این نکته که داریم درباره Kate صحبت می‌کنیم صفت مالکی her، اشاره دارد به Kate.

سوالی که اینجا می‌توانیم طرح کنیم این است: اگر بخواهیم به جای her، اسم Kate را بگذاریم چه باید بنویسیم؟ آیا Kate camera درست است؟

جواب این سوال، موضوع درس امروز است.

Kate’s camera

برای بیان مالکیت یک چیز(مانند camera) برای یک شخص (مانند Kate)، از پسونده s’ استفاده می‌کنیم: Kate’s camera. این عبارت، معادل her camera است.

به این s هم s مالکیت یا possessive -s می‌گوییم.

با این حساب اگر بخواهیم بگوییم “ماشین برادرم” باید بگوییم:

my brother’s car (his car)

اگر هم بخواهیم بگوییم دفتر آقا یا خانم مدیر باید بگوییم:

the manager’s office (his or her office)

اجازه بدهید چند جمله کامل شامل s مالکیت را با هم بخوانیم:

I stayed at my sister’s house.

دقت کنید of غالباً برای اشاره به مالکیت یک چیز برای یک چیز یا جا دارد. مثلاً سقف ساختمان (roof of that building) یا پایخت اسپانیا (the capital of Spain). پس در اینجا گفتن the house of my sister اشتباه است.

Have you met Mr. Black’s wife? (the wife of Mr. Black)

Are you going to James’s party?

Paul is a man’s name. Paula is a woman’s name.

یک نکته مهم این است که s مالکیت را بدون آنچه که داریم درباره مالکیت آن صحبت می‌کنیم (مانند camera در مثال اول این درس یا hair در جمله زیر) هم بیاوریم:

Amanda’s hair is longer than Kate’s. (= Kate’s hair)

– Whose umbrella is this?
– It’s my mother’s. (= my mother’s umbrella)

– Where were you last night?
– I was at Eric’s. (= Eric’s house)

my friend‘s house , my friends’ house

طبق آنچه تا اینجا گفتیم، اگر بخواهیم به خانه دوست‌مان اشاره کنیم ( یک دوست)، می‌گوییم:

my friend’s house
(= his house or her house)

پس اگر بخواهیم به خانه دوستان‌مان (چند دوست) اشاره کنیم، هم باید s جمع را به friends اضافه کنیم، هم s مالکیت را: my friends’s house

در این صورت چگونه آن را با وجود دو s پشت سر هم، متفاوت از friends یا friend’s تلفظ کنیم؟

واقعیت این است که friends’s در زبان انگلیسی اشتباه محسوب می‌شود. چنین مالکیتی ( مالکیت چیزی برای چند نفر) را اینگونه می‌نویسیم:

my friends’ house = two or more friends
(= their house)

یعنی s دوم را نمی‌نویسیم.

و هنگام تلفظ آن، s را کمی غلیظ‌تر و با تاکید بیشتری نسبت به my friend’s house تلفظ می‌کنیم. در موارد مشابه مانند students و parents و … هم علامت ‘ بعد از s می‌آید.

توجه به سه عکس و سه جمله زیر، به خوبی ابهامی که ممکن است در این رابطه پیش بیاید را رفع می‌کند:

of

همانطور که در بالا اشاره کردیم، یکی از کابردهای of توضیح مالکیت برای یک شی یا مکان و مواردی از این قبیل است.

بهتر است این نکته را در قالب چند مثال ببینیم:

Look at the roof of that building.

در اینجا گفتن that building’s roof اشتباه است چون s مالکیت برای انسان به کار برده می‌شود.

We didn’t see the beginning of the movie. (the movie’s beginning)

What’s the name of this town?

Do you know the cause of the problem?

You can sit in the back of the car.

Madrid is the capital of Spain.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *