مسیر رسیدن به قله مکالمه در ۹ گامتسلط بر صداها و کلمات پایه زبان انگلیسی (ترم اول دوره جامع تسلط بر زبان به روش فلوئنت)