منفی کردن جملات (isn’t, haven’t, don’t)


در درس‌های متعددی در مورد منفی کردن جملات صحبت کردیم. به عنوان مثال وقتی زمان گذشته ساده را بررسی می‌کردیم، درباره منفی کردن آن هم صحبت کردیم.

در این درس‌ها دیدیم که برای منفی کردن از فعل کمکی مناسب آن جمله استفاده می‌کردیم.

در این درس، تمام حالات منفی کردن یک جمله را در یکجا بررسی می‌کنیم.

نمونه جمله شکل منفی (negative) شکل مثبت (affirmative)

I’m not tired.

am not (‘m not)

am

It isn’t (or it‘s not) raining.

is not (isn’t)

is

They aren’t (or They’re not) here.

are not (aren’t)

are

Ryan wasn’t hungry.

was not (wasn’t)

was

The scores weren‘t open.

were not (weren’t)

were

I haven’t finished my work yet.

have not (haven’t)

have

Sue hasn’t been to Mexico.

has not (hasn’t)

has

We won’t be here tomorrow.

will not (won’t)

will

john can’t drive.

can not (can’t)

can

I couldn’t sleep last night.

could not (couldn’t)

could

You shouldn’t work so hard

should not (shouldn’t)

should

I wouldn’t like to be an actor.

would not (wouldn’t)

would

They must not have a car.

must not

must

برای منفی کردن هر جمله، از فعل کمکی مرتبط با آن زمان استفاده می‌کنیم. برای مثال، برای منفی کردن زمان حال ساده، از don’t و doesn’t استفاده می‌کنیم:

work / like / go , etc

do not (don’t)
does not (doesn’t)

I / we / you / they
he / she / it

و برای منفی کردن زمان گذشته ساده، باید از didn’t استفاده کنیم:

work / like / go , etc

did not (didn’t)

I / we / you / they / he / she / it

در اینجا مثال‌های متعددی را برای منفی کردن زمان‌های حال و گذشته ساده آورده‌ایم:

I want to go out. -> I don’t want to go out.

They work hard. -> They don’t work hard.

Liz plays the guitar. -> Liz doesn’t play the guitar.

My father likes his job. -> My father doesn’t like his job.

I got up early this morning. -> I didn’t get up early this morning.

They worked hard yesterday. -> They didn’t work hard yesterday.

We played tennis. -> We didn’t play tennis.

Olivia had dinner with us. -> Olivia didn’t have dinner with us.

یک کاربرد دیگر don’t، در جملات منفی امری است :

Look! -> Don’t look!

Wait for me. -> Don’t wait for me.

[درس مرتبط : جملات امری ]

گاهی do می‌تواند فعل اصلی جمله باشد، به منفی کردن جملاتی که فعل اصلی آن‌ها do است توجه کنید:

Do something! -> Don’t do anything!
Sue does a lot on weekends. -> Sue doesn’t do much on weekends.
I did what you said. -> I didn’t do what you said.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *