حال کامل مجهول و حال استمراری مجهول (is being done-has been done)


زمان مجهول

در درس قبل در مورد زمان حال و گذشته مجهول صحبت کردیم.
در این درس، ابتدا حال استمراری مجهول و بعد حال کامل مجهول را یاد می‌گیریم.
جمله معلوم یا فعال (active) زیر را در نظر بگیرید:

Somebody is painting the door. (active)

صحبت درباره این است که یک نفر همین الان دارد در را رنگ می‌کند.
چون فعل رنگ شدن برای ما مهمتر از فاعل آن است، قصد داریم این جمله را به شکل مجهول بیان کنیم:

The door is being painted. (passive)

همانطور که در درس قبل گفتیم، برای تبدیل جمله معلوم به مجهول، فاعل را حذف می‌کنیم، مفعول را به ابتدای جمله می‌آوریم و فعل را تبدیل به فعل مجهول می‌کنیم:

برای تبدیل فعل حال استمراری (to be + verb + ing) به فعل مجهول از این فرمول استفاده می‌کنیم:

to be + being+ past participle

یعنی اول am و is و are را می‌آوریم بعد کلمه being و در آخر اسم مفعول یا شکل سوم فعل را اضافه می‌کنیم:

is + being + painted

توجه کنید که being اشاره دارد به کاری که هم اکنون در حال انجام است.

اجازه بدهید چند مثال دیگر هم ببینیم:

My car is at the garage. It is being repaired. (= somebody is repairing it)

Some new houses are being built across from the park. (= somebody is building them)

در ضمن لازم است تفاوت حال ساده مجهول و حال استمراری مجهول را بدانیم:

The office is being cleaned right now.

The office is cleaned every day.

در جمله اول گفته شد که همین الان دفتر در حال تمیز شدن است. اما منظور جمله دوم این است که دفتر به طور کلی هر روز تمیز می‌شود.

در مثال زیر هم این دو فعل آمده‌اند:

Football games are usually played on weekends, but no big games are being played next weekend.

زمان حال کامل مجهول

:جمله زیر را در نظر بگیرید

Somebody has painted the door .

.زمان این جمله، حال کامل است: کسی در را رنگ کرده است

.یعنی قبلاً ( مثلاً هفته پیش یا دیروز) در رنگ نشده بود اما الان رنگ شده است

:اگر بخواهیم بدون اشاره به فاعل، این را به شکل مجهول بیان کنیم می‌گوییم

The door has been painted.

در واقع اینجا هم فاعل را حذف کردیم، مفعول را به اول جمله آوردیم و فعل را از معلوم (active) به مجهول (passive) تبدیل کردیم:

اجازه بدهید برای درک بهتر این کار، چند مثال ببینیم:

My key has been stolen. (= somebody has stolen it)

My keys have been stolen. (= somebody has stolen them)

مثل همیشه برای منفی کردن این فعل، not را به has یا have اضافه می‌کنیم:

I’m not going to the party. I haven’t been invited. (= nobody has invited me)

برای سوالی کردن جمله هم کافیست has یا have را به ابتدای جمله بیاوریم (به عبارتی، جای مفعول را که در ابتدای جمله است با has یا have جابجا کنیم).

Has this shirt been washed? (= has somebody washed it?)

به همین ترتیب، اینجا هم لازم است بتوانیم گذشته ساده مجهول و حال کامل مجهول را از هم تفکیک کنیم.

The room isn’t dirty anymore. It has been cleaned.

The room was cleaned yesterday.

در جمله اول، صحبت درباره الان است. گفته می‌شود که اتاق کثیف نیست و تمیز شده است.
اما در جمله دوم، داریم درباره دیروز صحبت می‌کنیم: اتاق دیروز تمیز شد.
دو جمله زیر هم دقیقاً مثالی برای این توضیح هستند:

I can’t find my keys. I think they‘ve been stolen (have been stolen).

My keys were stolen last week.