ضمیر فاعلی و مفعولی (I/me-he/him-they-them)


ضمیر فاعلی و مفعولی -I-me-he-him-they-them-pronounضمیرها یکی از مهمترین موضوعات هر کتاب گرامر و به طور کلی از مهمترین کلمات هر زبانی هستند.

ضمیر یا pronoun کلمه‌ای است که جانشین یک اسم می‌شود و به آن اشاره می‌کند.

کلماتی مانند “او” یا “he” ضمیر هستند. در جمله “او آمد”، کلمه “او” اشاره دارد به یک شخص خاص ( مثلاً علی) و به جای آن آمده است.

ضمیر، انواع مختلفی دارد: می‌تواند به اشخاص (people) یا اشیا (things) اشاره کند. می‌تواند به جای فاعل (subject) بیاید یا به جای مفعول (object).

در این درس، ابتدا در مورد ضمیر فاعلی و ضمیر مفعولی برای اشخاص صحبت می‌کنیم؛ یعنی ضمیری که جانشین شخص فاعل و شخص مفعول در یک جمله می‌شود. بعد اشاره‌ای به ضمیر اشیا خواهیم داشت .

در عکس زیر، شش ضمیر فاعلی و شش ضمیر مفعولی زبان انگلیسی را می‌بینیم.

قبلاً در مرحله کلمات پایه، این ضمیرها را صرفاً به عنوان یک کلمه یاد گرفتیم. اما در این درس، عمیق‌تر می‌شویم و به نکات گرامری آنها و کاربرد این کلمات در جمله می‌پردازیم.

در خط اول، ضمیرهای فاعلی و در خط دوم ضمیرهای مفعولی را می‌بینیم.

اجازه بدهید ابتدا جدول صرف این ضمیرها را با هم ببینیم. جدول صرف ضمیر فاعلی به این صورت است:

نمونه جمله subject
I like your dress I
You are late You
He is my friend He
She is on holiday She
We live in England We
They come from London They

همانطور که می‌بینید، ضمیر فاعلی در ابتدای جمله و به جای فاعل می‌آید. ضمیر مفعولی هم بعد از فعل می‌آید و جانشین مفعول می‌شود:

object نمونه جمله
me

Can you help me, please?

you I can see you
him She doesn’t like him
her I saw her in town today
us but they didn’t see us
them We saw them in town yesterday

دقت کنید که ضمیر فاعلی و مفعولی برای دوم شخص مفرد و جمع، یکسان است (you).

ضمیر برای اشیا

همانطور که گفتیم، ضمیر می‌تواند به جز انسان، برای اشاره به شی هم به کار رود.

در عکس زیر، ضمیرهای مربوط به اشیا و نمونه جمله مربوط به آنها آمده است:

ضمیر فاعلی و مفعولی، برای شی مفرد یکسان است (it).

it’s nice. I like it.

They’re nice. I like them.

I don’t want this book. You can have it.

I don’t want these books. You can have them.

Hannah never drinks milk. She doesn’t like it.

I never go to parties. I don’t like them.

ضمیر مفعولی بعد از حرف اضافه

بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که ضمیرهای مفعولی غالباً (نه همیشه) بعد از یک حرف اضافه می‌آیند:

This letter isn’t for me. It’s for you.

Who is that woman? Why are you looking at her?

We’re going to the movies. Do you want to come with us?

Sue and Kevin are going to the movies. Do you want to go with them?

– Where’s the newspaper?
– You’re sitting on it

یک ترکیب رایج:

ترکیب give it/them to …، قبل از ضمیر مفعولی اشخاص، ترکیب رایجی است که در زندگی روزمره زیاد به کار برده می‌شود:

I want that book. Please give it to me.

Robert needs these books. Can you give them to him, please?

13 دیدگاه دربارهٔ «ضمیر فاعلی و مفعولی (I/me-he/him-they-them)»

  1. بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که ضمیرهای فاعلی غالباً (نه همیشه) بعد از یک حرف اضافه می‌آیند:
    فکر میکنم منظورتان ضمیر مفعولی می باشد

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *