رده Green Apple سطح سوم


در درس قبل، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در این درس روی سطح سوم از رده دوم تمرکز می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، شامل تمام قواعد سطح قبل و همچنین موارد زیر هستند:

Verb tenses:

Present Perfect Simple: indefinite past with ever, never (for experience);

indefinite past with yet, already, still;

recent past with just;

past action leading to present situation;

unfinished past with for or since (duration form)

Verb forms and patterns:

So / neither / nor + auxiliaries in short answers;

Question tags (in verb tenses used so far);

Gerunds (verb + -ing) as subjects;

Verb + object + full infinitive (e.g. I want you to help)

Modal verbs:

Defining relative clauses with: which, that, zero pronoun;

Time clauses introduced by when, while, until, before, after, as soon as;

Clauses of purpose: (in order) to (infinitive of purpose)

Types of clause:

Defining relative clauses with: which, that, zero pronoun;

Time clauses introduced by when, while, until, before, after, as soon as;

Clauses of purpose: (in order) to (infinitive of purpose)

Other:

Comparative and superlative of adverbs (regular and irregular)

لیست داستان‌های این سطح

۱- The True Story of Pocahontas

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *