رده Green Apple سطح اول


در درس قبل، به معرفی رده دوم  و سوم از کتاب‌های انتشارات Black cat پرداختیم.

در این درس روی سطح اول از رده دوم تمرکز می‌کنیم و در مورد قواعد گرامری که لازم است بلد باشیم تا این کتاب‌های این سطح را بفهمیم صحبت می‌کنیم.

در آخر درس، لیست داستان‌های این سطح را خواهیم آورد.

گرامر و ساختار جملات این سطح

قواعد گرامری که در این سطح مورد استفاده قرار می‌گیرند، اینها هستند:

Verb tenses:

Present Simple;

Present Continuous;

Future reference: Present Continuous;

going to; Present Simple

Verb forms and patterns:

Affirmative, negative, interrogative;

Short answers;

Imperative: 2nd person;

let’s;

Infinitives after some very common verbs (e.g. want);
Gerunds (verb +
-ing) after some very common verbs (e.g. like, hate)

Modal verbs:

Can: ability;

requests;

permission;

Would like: offers,

requests;

Shall: suggestions;

offers;

Must: personal obligation;

Need: necessity

Types of clause:

Co-ordination: but, and, or, and then;

Subordination (in the Present Simple or Present Continuous) after verbs such as: to be sure, to know, to think, to believe, to hope, to say, to tell;

Subordination after: because, when

Other:

Zero, definite and indefinite articles;

Possessive ’s and s’;

Countable and uncountable nouns;

Some, any; much, many, a lot;

(a) little, (a) few;

all, every; etc.;

Order of adjectives

لیست داستان‌های این سطح

۱- Peter Pan

۲- Zorro

۳-

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *