نحوه تلفظ مصوت /æ/


ویدئوی صورت


ویدئوی لب


ویدئوی آناتومی دهان

چند نمونه کلمه


املا(نوشتار) : apple
فونتیک(گفتار) :  /ˈæpəl/

املا(نوشتار) : tap
فونتیک(گفتار) :  /tæp/

املا(نوشتار) : happy
فونتیک(گفتار) :  /hæpi/


املا(نوشتار) : band
فونتیک(گفتار) :  /bænd/

املا(نوشتار) : cat
فونتیک(گفتار) :  /cæt/

املا(نوشتار) : actor
فونتیک(گفتار) :  /æctɚ/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.