دوره یکساله یادگیری زبان در چهار ترم با تمرکز بر مکالمه و نوشتن