دوره یکساله یادگیری زبان در چهار ترم با سرعت بیشتر و تلاش کمتر