نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۲)


در درس قبل، ۸ مصوت اول از ۱۶ مصوت زبان انگلیسی را بررسی کردیم. در این درس، ۸ مصوت دیگر را یاد می‌گیریم.
۹ اگر به خاطر داشته باشید، در درس قبل درباره صامت /r/ انگلیسی صحبت کردیم و نحوه تلفظ آن را یاد گرفتیم.

گفتیم که برای تلفظ /r/ انگلیسی (که تفاوت قابل توجهی با /ر/ فارسی دارد)، زبان کمی بالا می‌آید و لبها گرد می‌شوند.

اگر موقع تلفظ این مصوت، لبها را گرد نکنیم، به مصوت جدیدی می‌رسیم:

/ɝ/

علامت فونتیک این مصوت، شبیه به عدد ۳ انگلیسی یا حرف E برعکس است که یک r کوچک به شکل کج روی آن قرار گرفته است :

علامت فونتیک و تلفظ مصوتتصویر داخل دهاننمونه کلمهتلفظ نمونه کلمه
/ɝ/ turkey /tɝki/
یکی از اشتباهات رایج تلفظ انگلیسی ما ایرانی‌ها مربوط به این مصوت است. کلماتی مثل girl، earth، her، teacher، author هیچکدام کسره ندارند یا برای تلفظ آنها لب را گرد نمی‌کنیم (فونتیک این کلمات: gɝl، ɝθ، hɝ، ɑθɝ).

تفاوت /ɝ/ و /r/

این دو مصوت از دو نظر با هم تفاوت دارند: تلفظ و املا

۱) تلفظ: همانطور که در بالا گفتیم، تنها تفاوت تلفظ این دو مصوت، در گرد بودن یا نبودن لبهاست.

صدای /r/ :

تلفظ rat با فونتیک /ræt/ :

صدای /ɝ/:

تلفظ turkey با فونتیک /tɝki/ :

۲) املا: اگر حرف “r” در سه موقعیت زیر بیاید، صدای /r/ خواهد داشت :

 • در ابتدای کلمه مثل rat
 • بین دو مصوت مثل کلمه boring
 • بعد از یک صامت دیگر مثل bread و قبل از یک مصوت

در غیر این صورت /ɝ/ تلفظ می‌شود. یعنی در دو حالت زیر:

 • در انتهای یک کلمه مانند beer
 • در انتهای یک بخش یا سیلابس مانند turkey

اختیاری: یک علامت فونتیک دیگر با صدای عین /ɝ/ (اما بدون استرس ): ɚ

اگر نمی‌خواهید وسواس بیش از حد روی تلفظ صداهای نزدیک به r به خرج بدید، این بخش را نخوانید و به سراغ بخش بعد بروید.

اگر هم جایی ɚ یا ɝ را دیدید، فرض کنید که اینها یکی هستند (یعنی همان r با لب گرد نشده)

اما اگر کنجکاو هستید که بدانید تفاوت ظریف این دو دقیقاً در چیست، این بخش را بخوانید:

۱۰ ɚ

در کلماتی مانند mother یا paper که سیلابس حاوی صدای ɝ استرس ندارد، از این علامت فونتیک استفاده می‌کنیم
تلفظ mother با فونتیک /mʌðɚ/:


تلفظ paper با فونتیک /peɪpɚ/:بنابراین اگر این مصوت، در یک سیلابس بدون استرس آمده باشد، این مصوت را سریع (بدون استرس یعنی به صورت  /ɚ/ ) تلفظ می‌کنیم؛ به عبارتی سریع از روی آنها عبور می‌کنیم.

اگر کلمه paper را با استرس و تاکید تلفظ کنیم، اینگونه می‌شود:

که در زبان انگلیسی عادی و رایج نیست.


ما معمولاً er را در آخر کلمه (مثلاً در کلماتی مانند teacher ) به صورت /ئِر/ تلفظ می‌کنیم به عنوان مثال برای حرف “چ” در کلمه تیچِر کسره می‌گذاریم.
اما الان که صدای ɚ را یاد گرفتیم می‌دانیم که این تلفظ اشتباه است.
تلفظ درست teacher با فونتیک ‘titʃɚ :


یعنی تلفظ این کلمه به طور کلی کسره ندارد.
این نکته در مورد or (مثلاً در کلمه bachelor) و ur (مثلاً در کلمه fur) هم صدق می‌کند.
تلفظ bachelor با فونتیک bætʃəlɚ :


تلفظ fur با فونتیک fɚ :


در دو کلمه بالا، بعد از صدای /ل/ و /ف/، صدای /ɚ/ را داریم.

توجه : در بعضی از دیکشنری‌ها احتمالاً به دلیل محدودیت در تایپ فونت و نداشتن کاراکتر‌های ɚ و ɝ آنها را به صورت ɜr یا ər تایپ کنند.

ɑr=ɑɚ و or = oɚ

علامت فونتیک یا صدای ɚ یک کاربرد دیگر هم دارد. هر وقت مصوت آخر یک کلمه یا سیلابسr باشد و قبل از آن مصوت o یا ɑ بیاید، تلفظ حرف r می‌شود ɚ. مثلاً در کلمات زیر:
تلفظ car با فونتیک /kɑɚ/:


تلفظ pore با فونتیک /poɚ/:


توجه کنید که مصوت آخر کلمه یا مصوت آخر یک سیلابس، در کلماتی مانند art ،carton یا sport مشمول قاعده بالا می‌شود بنابراین در این کلمات هم صدای ɑɚ  یا oɚ  را داریم :

فونتیک art : ɑɚt
فونتیک sport : spoɚt
فونتیک carton : kɑɚtn

اگر r روی ɚ را برداریم، به مصوتی موسوم به شووا (Schwa) می‌رسیم. مصوت شووا بسیار شبیه به همزه عربی یا /ء/ است که در فارسی هم استفاده می‌کنیم:
۱۱

/ə/

علامت فونتیک و تلفظ مصوتتصویر داخل دهاناملای نمونه کلمهتلفظ نمونه کلمهمعنی کلمه (عکس)
/ə/

about/əbaʊt/

a tree/ə tri/

یک تفاوت کوچک ə و ʌ

همانطور که در تصویر داخل دهان (جدول بالا) آمده، حالت زبان برای ə عین حالت ʌ است. تنها تفاوت این است که شوا (ə) برخلاف ʌ استرس ندارد.

صدای ʌ (که استرس دارد و با حالت تاکید تلفظ می‌شود) :

نمونه کلمه برای این مصوت : bud با فونتیک /bʌd/

صدای ə (که استرس ندارد) :


نمونه کلمه برای این مصوت : about با فونتیک /ə’baʊt/


مصوت‌های دوگانه (یا ترکیبی)

تمام مصوتهایی که تا اینجا بررسی کردیم، مصوت‌های ساده یا یگانه بودند. از اینجا به بعد، مصوت‌های ترکیبی یا دوگانه را که ترکیبی از دو مصوت ساده هستند بررسی می‌کنیم.

این مصوت‌ها، پنج عدد هستند. دوتای آنها به ʊ̯ ختم می‌شوند و سه تای آنها به ɪ̯:

aʊ̯  oʊ̯

oɪ̯  aɪ̯  eɪ̯

قبل از ادمه این بخش، باید آشنایی کافی با مصوت‌های ساده داشته باشید.

تفاوت ɪ و ʊ با ɪ̯ و ʊ̯ : علامت زیر این دو مصوت نشان‌دهنده این است که آن مصوت را کوتاه تلفظ می‌کنیم. این علامت، تقریباً همان علامت سکون است که با آن آشنایی داریم.

کمی پایین‌تر این نکته را با مثال توضیح می‌دهیم.


تفاوت a و ɑ:

در درس قبل که مصوت ɑ را توضیح می‌دادیم تاکید کردیم که این مصوت با a متفاوت است.

بار دیگر به تفاوت این دو مصوت اشاره می‌کنیم:

/a/:


/ɑ/:دو تا از پنج مصوت ترکیبی بالا با a شروع می‌شوند. اینجا باید توجه داشته باشیم که این دو مصوت aʊ و aɪ هستند؛ نه ɑʊ و ɑɪ.


۱۲

مصوت /aʊ̯/ :

تلفظ نمونه کلمه cow با فونتیک /kaʊ̯/:


۱۳
مصوت /aɪ̯/:

تلفظ نمونه کلمه dye با فونتیک /daɪ̯/:


توجه : دقت کنید همانطور که در بالا گفتیم، صدای دوم یعنی ʊ̯ و ɪ̯ را کوتاه تلفظ می‌کنیم. اگر آنها را کامل و کشیده تلفظ کنیم، اینگونه می‌شود که درست نیست:

/kaʊ/

/daɪ/:


۱۴
مصوت /eɪ̯/ :

تلفظ نمونه کلمه gate با فونتیک /geɪ̯t/:


توجه: در درس قبل درباره تفاوت e و ɛ صحبت کردیم. توجه کنید که مصوت اول این مصوت ترکیبی، e است، نه ɛ.

۱۵
دو مصوت دوگانه زیر با o یا همان ضمه فارسی شروع می‌شوند و به ʊ̯ یا ɪ̯ ختم می‌شوند.

مصوت /oɪ̯/ :

تلفظ نمونه کلمه boy با فونتیک /boɪ̯/:۱۶
مصوت /oʊ̯/ :

تلفظ نمونه کلمه note با فونتیک /noʊ̯t/:


تفاوت فونتیک کلمات در مراجع مختلف
اگر فونتیک برخی کلمات را دیکشنری‌ها و سایت‌های مختلف بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که هر کدام از این منابع و مراجع، تفاوتهایی با هم دارند.به همین ترتیب بین سیستم فونتیکی که ما در این سایت معرفی کردیم و فونتیک مراجع مختلف، تفاوتهایی وجود دارد که در درس زیر در مورد آنها صحبت کرده‌ایم:

 

تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک

به عنوان تمرین سعی کنید ۸ مصوتی که در این درس توضیح داده شدند را به درستی تلفظ کنید.
ترتیبی که ما برای خواندن مطالب این سری درس، به شما پیشنهاد می‌کنیم:
 1. نقشه راه مرحله اول: صداهای زبان انگلیسی
 2. آموزش حروف الفبای انگلیسی
 3. چرا باید روی شنیدن صداهای زبان انگلیسی کار کنیم
 4. پرورش گوش، برای شنیدن صداهای جدید انگلیسی
 5. ساختن و مرور فلش کارت مینیمال پیر، برای پرورش گوش
 6. چرا باید روی تلفظ صداهای زبان انگلیسی کار کنیم؟
 7. سختی‌های یادگیری زبان انگلیسی برای ایرانی‌ها
 8. تلفظ درست زبان انگلیسی (بدون لهجه فارسی)
 9. صامت و مصوت انگلیسی
 10. راهنمای کامل تلفظ صحیح و آسان تمام صداهای زبان انگلیسی
 11. نحوه تلفظ تمام صامتهای‌ زبان انگلیسی
 12. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۱)
 13. نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۲)
 14. فونتیک چیست و چرا باید آن را بلد باشیم؟
 15. دانلود فلش‌کارت‌های یادگیری فونتیک انگلیسی و نحوه مرور
 16. رابطه تلفظ صداها و املا در زبان انگلیسی
 17. تمام صداهای زبان انگلیسی و املاهای مختلف هر کدام
 18. ساختن فلش‌کارت‌های مرحله دوم (تلفظ و املا) با برنامه انکی
 19. سه مولفه تلفظ صامت در دهان
 20. استرس کلمات انگلیسی و اهمیت مصوت شووا
 21. تبدیل سیستم‌های مختلف فونتیک
 22. ساختن فلش‌کارت‌های پرورش گوش و تقویت مهارت شنیدن
 23. سه نکته تکمیلی مربوط به مرور فلش کارتهای مینیمال پیر
 24. اطلاعات لازم برای ساخت فلش کارت تلفظ و املای صداها
 25. نحوه تلفظ مصوت /ɑ/
 26. نحوه تلفظ مصوت /æ/
 27. نحوه تلفظ مصوت /u/
 28. نحوه تلفظ مصوت /ə/
 29. نحوه تلفظ مصوت /ɚ/ و /ɝ/
 30. نحوه تلفظ مصوت /aʊ/
 31. نحوه تلفظ مصوت /oɪ/
 32. نحوه تلفظ مصوت /aɪ/
 33. نحوه تلفظ مصوت /eɪ/
 34. نحوه تلفظ مصوت /ʊ/
 35. نحوه تلفظ مصوت /ʌ/
 36. نحوه تلفظ مصوت /ɛ/
 37. نحوه تلفظ مصوت /i/
 38. نحوه تلفظ مصوت /ɪ/

16 دیدگاه دربارهٔ «نحوه تلفظ مصوت‌های انگلیسی (۲)»

  1. فونتیک شووا رو نوشتید. لطفا سه مورد دیگه رو هم با فونتیک بگید که بدونیم دقیقاً منظورتون کدوم صداست.
   نمونه کلمه هم بفرمایید که مثلا درکدام کلمه، شووا شبیه فلان صدای دیگه است

 1. سلام
  من مشکلم با حرف ə شوا هست. آیا شوا هر جایی صداش تغییر می کنه؟ یعنی چی بین دو صدای اِ و اُ بیان میشه؟
  مثلا تلفظ دو کلمه POSITION و CORRECT چیست ؟ صدای اُ نمی دهند . صدای اِ هم نمیدهند. هردو شوا دارند. ولی تلفظ o فرق می کنه در هردو کلمه. ممنون

 2. سید حسین میرباقری

  سلام هیوای عزیز
  در نکته بالا که مطلب زیر را نوشته اید فونتیک carton :cɑɚtn باید به صورت kɑɚtn می بود
  ((((توجه کنید که مصوت آخر کلمه یا مصوت آخر یک سیلابس، در کلماتی مانند art ،carton یا sport مشمول قاعده بالا می‌شود بنابراین در این کلمات هم صدای ɑɚ یا oɚ را داریم :
  فونتیک art : ɑɚt
  فونتیک sport : spoɚt
  فونتیک carton :cɑɚtn ))))

  1. سلام معصومه جان،
   شباهت های زیادی با هم دارن. شاید تفاوت اصلیشون در صامت و مصوت بودن است.
   به طور کلی Glottal stop یا /ʔ/ کاربرد خیلی کمی دارد ( در درس صامتها بهش اشاره کردیم) اما شووا اگر رایجترین صدای انگلیسی نباشه، یکی از رایجترین صداهاست. بسته به اینکه در اول یا وسط یک سیلابس یا کلمه بیاد، تلفظ کمی متفاوتی داره. در اول اگر بیاید، به /ʔ/ شباهت زیادی دارد.

  1. سلام معصومه جان، کلاً در مورد اینکه ر انگلیسی صامت هست یا مصوت، بحثهای زیادی وجود داره ولی بیشتر به مصوت نزدیکه اما بعضی قواعد مربوط به صامتها هم در مورد اون صدق میکنه.
   نه /a/ جز مصوت های انگلیسی نیست اما چون نزدیکه به بعضی مصوتهای انگلیسی، در موردش صحبت کردیم. همینطور در مورد /e/
   البته اینها جزئی از بعضی مصوتهای ترکیبی هستن. ولی خودشون مستقلاً در انگلیسی وجود ندارند.

 3. هیوا جان سلام
  در قسمت مربوط به /aɪ̯/ من بیشتر از اینکه صدای /a/ رو متوجه بشم، گمان میکنم /ɑ/ شنیده ام. منظورم اینه که فکر میکنم /ɑɪ̯/ شنیده ام. در صورتیکه در مورد /aʊ̯/ کاملا متوجه موضوع شده ام و برداشت یکسانی با متن درس داشتم.

  1. خسرو جان سلام،
   من دوباره همه این صداهارو و منبعی که استفاده کردم رو چک کردم. به نظر من /ɑɪ̯/ هست. البته چون در کل این صداها شباهت زیادی به هم دارند ممکنه اینهارو با هم اشتباه بگیریم. به هرحال نکته اصلی اینه که در این مصوتهای ترکیبی که با /a/ شروع میشن، بخش اول آن(مصوت اول) به اندازه /ɑ/ کشیده نمیشه و کوتاهتر از آن است.

 4. سلام
  اگه خواستیم فونتیک و تلفظ کلمه های بیشتری رو یاد بگیریم چه سایتی رو پیشنهاد میدی ؟
  گوگل ترانسلیت فونتیک و تلفظ با کلمه هایی که خوندیم کمی فرق داره .یا اینکه فعلا باید برای یادگیری گلمه های بیشتر و تلفظشون صبر کنیم ؟
  ممنونم

  1. سلام زهره،
   خیلی از دیکشنری ها و منابع، تفاوتهای جزئی با هم دارن. پیشنهاد من این هست که فعلاً تمرکز کنید روی آموزش های همین سایت در این مورد. بعد در یک درس مستقل بر اساس سوالات دوستان دیگه و مواردی که خودم در ذهن دارم توضیح میدم که چطوری این تفاوتها رو بفهمیم و به هم تبدیلشون کنیم. کار راحتیه.

 5. هیوا در بخش مصوت های دوگانه، دو تلفظی را که برای دو مصوت در ابتدای این بخش (قبل از آغاز قسمت ۱۲) قرار داده‌ای با تلفظ همین دو مصوت که در درس قبل (نحوه‌ی تلفظ مصوت‌های انگلیسی ۱) در انتهای قسمت ۶ قرار داده‌ای یکی نیست. در واقع جابه‌جا هستند.
  در این درس جابه‌جا قرار داده‌ای یا درس قبل؟
  خودم گمان می‌کنم در این درس جابه‌جا قرار داده‌ای.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *