مجموعه کامل درس‌های گرامر پایه زبان انگلیسی

زمان حال در زبان انگلیسی 

مهمترین موضوع در گرامر، موضوع زمان‌ است؛ یعنی زمانِ فعلِ جمله. کلی‌ترین دسته‌بندی هم زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده است.

پس برای ورود به بحث گرامر لازم است با زمان حال شروع کنیم.

یکی از ساده‌ترین جملاتی که می‌توانیم بسازیم، با افعال am و is و are است. مانند I am good

این فعل‌ها، معادل فعل “هستن” (هستم، هستی، هست و …) در زبان فارسی هستند. به کمک دو درس زیر، می‌توانیم با این افعال مربوط به زمان حال آشنا شویم:

-> am, is, are

-> سوالی کردن جملات am, is,are

این سه کلمه در این دو درس، فعل اصلی جمله هستند اما آنها می‌توانند بخشی از یک فعل چند کلمه‌ای هم باشند. برای مثال بخشی از فعل زمان حال استمراری:

-> زمان حال استمراری: I am doing

-> سوالی کردن زمان حال استمراری: ?am I doing

سومین موضوع مربوط به زمان حال، زمان حال ساده است:

-> زمان حال ساده: I do, I work, I go

-> منفی کردن زمان حال ساده

-> سوالی کردن حال ساده

یکی از اشتباهات رایج مربوط به زمان حال، اشتباه گرفتن زمان حال ساده و حال استمراری با همدیگر است. در درس زیر، درباره نحوه تشخیص دادن این دو زمان از همدیگر صحبت کرده‌ایم:

-> I do # I am doing

موضوع زمان حال را با یک نکته خاص به پایان می‌بریم: تفاوت have و have got

-> have # have got

البته بعد از بررسی زمان گذشته، دوباره موضوع زبان حال را با صحبت درباره زبان حال کامل ادامه می‌دهیم.

زمان گذشته در زبان انگلیسی

گذشته افعال to be یعنی am و is و are عبارتند است was و were :

-> was, were

برای آشنایی با گذشته ساده لازم است دو درس زیر را بخوانیم:

-> گذشته ساده (I worked, got, went)

-> سوالی و منفی کردن گذشته ساده (?I didn’t …, Did you)

سومین زمان مهم مربوط به گذشته، زمان گذشته استمراری است:

-> گذشته استمراری (I was doing)

برای اینکه تفاوت دو زمان گذشته ساده و گذشته استمراری (که گاهی با هم اشتباه گرفته می‌شوند) را به روشنی درک کنیم، می‌توانیم درس زیر را بخوانیم:

-> I did # I was doing

یکی از فعل‌های جالب مربوط به زبان انگلیسی، فعل used to است که در زبان فارسی وجود ندارد. درس زیر را به این فعل اختصاص داده‌ایم:

-> I used to

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل، یکی از مهمترین‌ زمان‌های زبان انگلیسی است. برای آشنایی با این زمان، سه درس زیر را لازم است بخوانیم:

-> حال کامل و سوالی و منفی کردن آن

-> ادامه زمان حال کامل: How long, For, Since

برای آنکه بتوانیم برخی از زمان‌های مهم مانند گذشته ساده و حال کامل را که شبیه به هم هستند از هم به خوبی تشخیص بدهیم، لازم است درس زیر را بخوانیم:

-> تفاوت زمان حال کامل با زمان حال ساده و گذشته ساده و حال کامل استمراری

-> مروری بر زمان‌های حال و گذشته

زمان آینده در زبان انگلیسی

بعد از بررسی زمان حال و گذشته، سراغ زمان آینده می‌رویم. این زمان را با یک موضوع ساده شروع می‌کنیم: استفاده از زمان حال استمراری و قید آینده:

> زمان آینده با ترکیب زمان حال استمراری و قید زمان آینده

بعد به سراغ دو شکل اصلی زمان آینده می‌رویم:

زمان آینده با going to

زمان آینده با will


مروری بر زمان‌های حال و گذشته (be/have/do)

فعل معلوم، فعل مجهول

تمام جملات یا افعالی که در درس‌های مربوط به زمان‌ها بررسی کردیم، Active یا معلوم بودند؛ یعنی فاعل جمله مشخص بود و در ابتدای جمله یعنی قبل از فعل جمله آورده شده بودند.

اما اگر فاعل جمله معلوم نباشد یا اهمیتی نداشته باشد یا به هر دلیل دیگری نخواهیم یا لازم ندانیم که به فاعل اشاره کنیم، از فعل Passive یا مجهول استفاده می‌کنیم.

رایج‌ترین فعل مجهول، فعل حال و گذشته مجهول است:

حال مجهول و گذشته مجهول

دو زمان دیگر هم برای فعل مجهول داریم که کاربرد بسیار کمتری دارند:

> حال کامل مجهول و حال استمراری مجهول

افعال کمکی و modal

جمله‌ای مانند he eat یک فعل اصلی دارد و این فعل فقط یک کلمه است.

اما گاهی قبل از افعال کمکی یا auxiliary verb هم استفاده می‌کنیم؛ مثلاً فعل کمکی should در جمله he should eat

افعال کمکی to be و do و have جز رایج‌ترین افعال کمکی هستند. همانطور که در جملات زیر می‌بینید، این افعال کمکی، هر کدام به شکل خاصی به کمک فعل اصلی آمده‌اند تا امکان انتقال دقیق یک مفهوم و کاربرد فراهم شود:

am going to school

do you know her?

have lost my keys.

یک دسته از افعال کمکی، به اسم افعال modal هستند که قاطعیت و ضرورت یا احتمال وقوع عملی را در مورد فعل اصلی جمله بیان می‌کنند.

برای مثال must ضرورت و قاطعیت را به معنای فعل اصلی اضافه می‌کند (I must go to school tomorrow) اما may، احتمال وقوع عملی را بیان می‌کند (I might go to school tomorrow).

در هفت درس زیر، به بررسی تعدادی از رایج‌ترین افعال modal می‌پردازیم:

might

> can و could

> must

> should

> I have to

> I would like

> I would rather

یکی از کاربردهای افعال کمکی، ساختن جملات کوتاه باحذف به قرینه است:

> جملات کوتاه I am و I don’t

> ?You have? Have you? You are? Are you

یک کاربرد دیگر افعال کمکی ساخت ترکیبات رایجی مانند so am I است. در درس زیر در مورد این ترکیبات و همچنین کلمات مرتبطی مانند too و either صحبت می‌کنیم:

> too / either – so am I / neither do I

یک کاربرد دیگر این افعال، منفی کردن جملات است:

منفی کردن جملات (isn’t haven’t don’t و …)

کاربرد دیگر آن، سوالی کردن جملات مختلف در زبان انگلیسی است.

فعل با to یا ing

یکی از سوالات و تردیدهای رایج هنگام صحبت کردن و نوشتن این است: فعل را با پیشوند to بیاوریم یا با پسوند ing ؟ در چهار درس زیر، حالات مختلف را بررسی می‌کنیم و در هر کدام به سوال بالا جواب می‌دهیم.

work/working – go/going – do/doing

to do / doingto…(I want to do) and -ing (I enjoy doing)

I want you to do something

I went to the store to get some fruit

جملات سوالی در زبان انگلیسی

در درس‌های مربوط به زمان‌های مختلف در زبان انگلیسی (مثلاً گذشته ساده یا حال کامل) سوالی کردن جملات آن زمان را بررسی کردیم. در چند درس زیر، به طور کلی و به صورت یکجا سوالی کردن کلمات در زبان انگلیسی را بررسی می‌کنیم. > سوالی کردن جملات در زبان انگلیسی (۱) مورد سوال قرار دادن فاعل ومفعول جمله در زبان انگلیسی > Who is she talking to? – what is it like? > کلمات پرسشی what و which و how > How long does it take…? > Do you know where…?

جمله دستوری (امر و نهی)

در درس زیر، سه الگوی جمله “انجام بده” یا “انجام نده” یا “بیا انجام دهیم” را بررسی کرده‌ایم:

> Do this, Don’t do this, Let’s do this

چند فعل مهم

بعضی کلمات و افعال هستند که نسبت به بقیه، بسیار رایج‌تر و کاربردی‌تر هستند. پنج مورد از این افعال را در درس‌های زیر آورده‌ایم:

Go to, go on, go for, go -ing

get

do / make

have

ضمیرهای زبان انگلیسی و مالکیت

ضمیر، کلمه‌ای است که جایگزین یک اسم می‌شود. یکی از دلایل این کار، جلوگیری از تکرار متعدد آن اسم است. این ضمیرها عبارتند از ضمیر فاعلی، مفعولی، مالکی و انعکاسی. برای آنکه موضوع ما جامعیت بیشتری داشته باشد، بهتر است صفت مالکی و s مالکیت را هم در کنار موضوع ضمیرها بررسی کنیم. در پنج درس زیر، مهمترین ضمیرهای زبان انگلیسی را همراه با موضوع مالکیت یاد می‌گیریم:

ضمیر فاعلی و مفعولی

صفت مالکی

ضمیر مالکی

مقایسه ضمیر فاعلی، مفعولی، مالکی و صفت مالکی

ضمیر انعکاسی

پسوند s مالکیت

this/that/these/those

one/ones

some and any

not+any – no – none

not + anybody/anyone/anything/nobody/no one/nothing

somebody/anything/nowhere

every and all

(a) little – (a) few

a lot-much-many

صفت یا Adjective

not as … as

the oldest – the most expensive

older than… more expensive than…

old/older – expensive/more expensive

quickly/badly/suddenly,…

enough

too

حروف ربط و عبارات ربطی

and-but-or-so-because

when

If we go… If you see…

If I had … If we went …

عبارات ربطی 1

عبارات ربطی 2

ترتیب کلمات

ترتیب قرارگیری کلمات ۱

ترتیب قرارگیری کلمات 2

!Give me that book! Give it to me

still/ yet/ already

حروف اضافه

at 8:00 – on Monday – in April

from… to – until – since – for

before – after – during – while

in – at – on

in – at – on (2)

to – in -at

next to, between, under, etc.

up, over, thought, etc.

on – at – by – with – about

afraid of … – good at …

listen to … – look at …

افعال عبارتی

افعال عبارتی ۱

افعال عبارتی 2

There / it

دو کلمه there و it جز پرکاربردترین کلمات زبان انگلیسی هستند و ترکیبات مهم و رایجی می‌سازند. در دو درس زیر، در مورد این ترکیبات صحبت می‌کنیم:

There is / There are

It دو ترکیب اول، یعنی there is و there are مربوط به زمان حال هستند. در درس زیر، این دو ترکیب را در زمان‌های گذشته ساده، حال کامل و آینده ساده بررسی می‌کنیم:

there was/were – there has/have been – there will be

a, the

a, an

اسم مفرد و جمع

اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش 

a cake / some cake / some cakes

the

a/an, the

go to work- go home- go to the hospital

I like music – I hate exams

the … (names of places)

نقل قول یا reported speech

She said that / He told me that

7 دیدگاه دربارهٔ «مجموعه کامل درس‌های گرامر پایه زبان انگلیسی»

 1. سلام وقت بخیر

  میخواستم بدونم با مطالعه گرامر پایه چند درصد از گرامر های زبان انگلیسی رو یاد میگیرم؟ و این که بقیه گرامر ها اصلا اهمیتی دارن؟ اگه آره اونا رو از چه منبعی یاد بگیرم

 2. درود برشما
  واقعا سایت خیلی خوبی‌ را فراهم کرده اید،واقعا سپاس
  سوالی داشتم
  میشه به جای
  (grammar in use basic)از گرامر های شما استفاده کنم....بعد از تسلط،به سراغ کتاب دوم یعنی (grammar in use)متوسط بروم؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *