لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس چهاردهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

tell, tells, to tell, telling, told

[told me K.] = J said K to me. J said this because J wants me to do this or to think this is true.

[These people told me not to touch their animals.]

less, less than

[There is less here than in the other place.] = There is more in the other place than there is here.

[There is less inside the small container than there is inside the big container.]

[J is like X less than K is like X.] = K is like X more than J is like X.

[These two things are bad, but this one is less bad than the other one.]

[I want this one less than I want the other one.]

will

[will do K.] = At a time after now, J does K or you expect J to do K.

[I used this machine before, but I do not think I will use it after now.]

through

[J moved through K.] = J was on one side of K. Then J moved into K and moved inside towards the other side of K. Then J moved out of K on the other side.

[These things are changed when they move through this machine.]


تمرین

به توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa tells Tony to move through this thing, and Tony moves through it.

Then Lisa tells the small animal to move through this thing.

Tony thinks . . .

  • people cannot move through this thing
  • the animal will not move through this thing
  • the animal will say something to Lisa

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *