لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس پنجاه و سوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

electricity

[X is electricity.] = X is something you cannot see, but it is not gas. X is something that can move through long pieces of metal. People can use X to cause something to become hot, or to cause something to move, or to cause there to be light. People make long narrow thin pieces of metal that they can cause X to move through. When people cause X to move through very long metal pieces, X can move very far to other places where people can use it.

[This machine uses electricity to make it move.]

[Electricity is used to make light inside most buildings.]

blood

[X is some blood.] = X is the red liquid that moves inside the bodies of living people and animals.

[Something cut my hand and caused some blood to move out of my body.]

amount, amounts, amount of, amounts of

[The amount of X in one place is more than the amount of X in the other place.] = X is something you can compare or measure or count. There is some X in one place, and there is less in the other place.

[Each of these containers can hold the same amount of water.]

[The amount of money you gave me is less than what you promised.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

When __________ moves through these long narrow pieces of metal, this thing makes light.

  • an amount of water
  • electricity
  • some blood

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *