لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس هفتاد و دوم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

take, takes, to take, taking, took, taken

[You take X someplace.] = X was in one place, but then you carry X and cause X to move to another place.

[Someone took my money.]

[I am taking my children to see my parents.]

better, better than

[J is better than K.] = J is good more than K.

[Doing things to help people is better than doing things to hurt people.]

own, owns, to own, owning, owned

[You own X.] = X belongs to you because you bought it or made it or someone gave it to you.

[own this building.]

which, which of

[You decide which of these things you want.] = There are two or more things. From this group of things, you choose the things you want.

[Someone gave me three books, and I need to choose which one I want to read now.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

I am thinking about buying one of these machines.

I want to know __________.

  • what these machines enjoy eating
  • which of these machines is better
  • who took my vehicle

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *