لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس نوزدهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

child, children

[X is a child.] = X is a person or an animal. X is alive because two other living things existed before X existed. They were the same kind of living thing as X. They did something that caused X to exist. X was small at this time, but after some time, X can become big.

[I have one child.]

[These two people held their two children.]

female

[X is female.] = People and many kinds of animals are like this: When two animals cause a child to exist, their child is alive inside the body of one of these two animals for some time. X is like the one that can have a child live inside its body.

[There are two female animals here.]

male

[X is male.] = When two people or animals cause a child to exist, one of these two is female and the other one is not female. X is like the one that is not female.

[I have two children: One is male and the other is female.]

parent, parents, parent of, parents of

[J and K are the parents of X.] = J and K are two people or animals. One is male and one is female. X is their child.

[One of my parents is alive, but the other died when I was small.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Here is a group of three animals.

One of the big animals is female, and the other big animal is male.

The small animal is their child.

The two big animals __________.

  • are smaller than their children
  • are the parents of the small animal
  • are the same colour as their child

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *