لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس نهم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

put, puts, to put, putting

[put K in this place.] = J caused K to be in this place. Before this, K was not in this place, but J caused K to move, and now K is in this place because of this.

[I saw Lisa put something inside this container.]

able

[X is able to do this.] = X can do this.

[I am not able to see the other side of this big thing.]

shape, shapes, shape of, shapes of

[J is the shape of K.] = Something you know about J is the same as something you know about K. This is something you can know about K if you see it. If you cannot see K, but you touch all the surface parts of K, you can know this same thing about it.

[I cannot see inside this container, but I know what kind of thing is inside because I can feel the shape of this thing.]

[This small container is the same shape as this big container.]

colour, (color), colours, (colors), colour of, colours of

[J is the colour of K.] = Something you know about J is the same as something you know about K. This is something you know about K because you see it. This is not something you can know about K if you do not see it. This is not something you can know about K because you touch it.

[These two things are the same colour, but are different shapes.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Someone put two living things inside this container.

These two living things are the same shape.

These two living things . . .

  • are able to make machines.
  • are different colours
  • are the same colour

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *