لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس شصت و پنجم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

kilogram, kilograms

[X is one kilogram.] = X is a weight. One thousand of these weights is the same as the weight of the water inside a container where the sides and bottom are each a square and the distance between two sides is one metre.

[The weight of most people is less than one hundred kilograms.]

sentence, sentences

[X is a sentence.] = X is a small group of words that says one of these things: X can say something that is true or something that is not true. X can tell someone what you want them to do. X can say what you want someone to tell you.

[I wrote one sentence telling people not to give food to the animals.]

[I read a story containing more than one thousand sentences.]

[This sentence contains five words.]

cat, cats

[X is a cat.] = X is an animal that has four legs and has hair covering its body. There are several different kinds of this animal: Some kinds are big, and some kinds are small. Many people enjoy having a small kind of this animal inside buildings where people live. X will find and eat other very small animals that people do not want inside buildings.

[I enjoy holding my cat and touching the hair that covers its body.]

[My cat held a small bird and ate it.]

sour

[X tastes sour.] = X tastes like this: Many kinds of fruit taste like this before they become sweet and before most people want to eat them.

[When this fruit is green, it tastes sour, but when it becomes red, it tastes sweet.]

[The liquid inside this yellow fruit is sour, but when you mix a small amount of something sweet into this liquid, many people enjoy drinking it.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Lisa has a white cat.

The weight of her cat __________.

  • is five kilograms
  • is more than five hundred kilograms
  • is the same as five written sentences

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *