لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس شصت و هشتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

tube, tubes

[X is a tube.] = X is something long that can contain liquids or gas. There is a hole in one end of X where things can move into X. There is a hole in the other end of X where things can move out of X. Things that move into one end of X can move through X and out of the other end of X. There are not other holes in X.

[Hot water moves through this tube, and cold water moves through the other tube.]

[Inside your body there are thin tubes that blood moves through.]

flower, flowers

[X is a flower.] = X is a part of a plant. X grows in the place where seeds or fruit will grow. X is often beautiful and not the same colour as other parts of the plant. X exists for a short time, and after this, the seeds or fruit will grow in this same place.

[I bought a plant that has beautiful red flowers.]

blue

[X is blue.] = The colour of X is like the colour of the sky at times when you can look up and see the sun and the sky.

[If you mix the colours blue and yellow, you make the colour green.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

Water moves from the tall container, through the long tube and to the ground near these plants. This will help the plants grow.

These plants have __________.

  • four long arms
  • six blue flowers
  • three white flowers

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *