لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و چهارم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

building, buildings

[X is a building.] = X is something big and solid that people make. Part of X is above all the people and things inside X. Other parts of X can be on the sides of the people and things inside X. People make X because they want to have a place inside where people can live and move and do things. When people make these big things, they want them to be in one place for a long time.

[Two people and their children are eating inside this building.]

[I plan to make a building that I can put my animals inside.]

number, numbers, number of, numbers of

[The number of things in place J is the same as the number of things in place K.] = There can be different kinds of things in these two places, but there is something you know about things in place J that is the same as what you know about things in place K. This is what you know: If there is one thing in place J, there is one thing in place K. If there are more things in place J, you can do or think about doing something like this: You move one thing out of place J and one thing out of place K. You do this one or more times. Maybe many times. After this, when there is one thing in place J, there will be one thing in place K.

[I want you to tell me the number of animals you have.]

[The number of animals I have is five.]

count, counts, to count, counting, counted

[You count the things in a place.] = You do something like this to know the number of things in a place: You touch or think about touching each thing. Each time after you touch a thing, you say the number of things you touched before. After you touch all the things in this place, you will know the number of things in this place.

[counted the number of children I saw here.]

[counted: one, two, three, four, five.]

enjoy, enjoys, to enjoy, enjoying, enjoyed

[You enjoy X.] = You want to do X or do something with X, because when you do this, it feels good for you.

[enjoyed eating this food.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

You can count the number of people near this building.

The number of people you see here is __________.

  • five
  • four
  • three

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *