لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و پنجم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است ۶۱ کلمه پایه‌ و در لایه دوم ۳۰۰ کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در ۱۶ درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

water

[X is water.] = X is a kind of liquid that many kinds of living things need to live. People and animals drink this liquid often. There are many places where there is very much of this liquid. This liquid can become gas and move far above places where people live. It can then become liquid and move down where people are.

[I have some water to drink inside this container.]

plant, plants

[X is a plant.] = There are many kinds of living things that are not animals. X is one of these. X is a living thing that will die in a place if there is not light for a long time.

[An animal ate the plant that was growing here.]

ground

[X is the ground.] = X is something solid. There is very much of it below the places where people live. Most plants have some parts that grow down into it and other parts that grow up above it.

[Four parts of this big animal are touching the ground below it.]

dry, dries, to dry, drying, dried

[X is dry.] = X is not touching water or liquid.

[The plants died in this place where the ground was very dry.]

[Something dries X.] = Something causes X to become dry.


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

If the ground is very dry, these plants will die.

These plants __________.

  • enjoy looking at animals
  • need light and water to grow
  • use their mouths to drink water

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *