لایه دوم دیکشنری (۳۰۰ کلمه) -درس بیست و هفتم


در درس مربوط به معرفی دیکشنری چند لایه، گفتیم که در لایه اول از دیکشنری چهار لایه، قرار است 61 کلمه پایه‌ و در لایه دوم 300 کلمه بعدی را یاد بگیریم.

در 16 درس اول از این مجموعه، کلمات لایه اول را به کمک تصاویر مناسب، جمله و توضیح یاد گرفتیم..

در درس‌های قبل هم تعدادی از کلمات لایه دوم را یاد گرفتیم. در این درس و درس‌های آینده، یادگیری کلمات این لایه را ادامه می‌دهیم.

top, tops, top of, tops of, on top of

[J is the top of K.] = J is the part of K that is above all other parts of K.

[You cannot touch the top of this big plant because it is far above you.]

[J is on top of K.] = J is above K and is touching the top surface of K.

[I see an animal on top of this building.]

front, front of, in front of

[J is the front of K.] = Most times when you use K or when K moves towards you, J is the part of K that you see and that is near to you more than other parts of K.

[Your eyes and mouth are parts of the front of your body.]

[J is in front of K.] = J is near the front of K.

[Two people were inside the building before, but now I see them in front of the building.]

back, back of

[J is the back of K.] = J is the part of K that is far from the front of K more than all other parts.

[If you lift the front end of this machine, I will lift the back end.]

behind

[J is behind K.] = J is not where you can see it in front of K. J is near to the part of K that is far from the front of K. It is far from the front more than all other parts.

[I cannot see the animal because it is behind this big plant.]


تمرین

با توجه به تصویر زیر، تمرین بعد از آن را جواب دهید:

You can see an animal __________ this building.

  • behind
  • in front of
  • on top of

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *